GEP0414 Ottoman Turkish IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0414 Osmanlı Türkçesi II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. NEJDET ÖZTÜRK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: “Osmanlı Türkçesi II” dersinde, aşağıda gösterilen “okuma parçaları” yanında “gramer” ile ilgili gerekli bilgiler verileceği gibi, en zengin kullanımına Osmanlı döneminde ulaşan “nesih”, “divanî”, “talik”, “rik‘a” gibi yazı türleri ve bunlarla ilgili “belge tanıtımı” yapılır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Matbu ve yazma Osmanlı tarih metinlerini tanır,
Tarih metinlerindeki Arapça ve Farsça unsurları öğrenir,
Osmanlı Türkçesinde kullanılan yazı çeşitleri ile tanışır,
Osmanlı tarihini kütüphane ve arşiv kaynaklarından yararlanmak için Osmanlı Türkçesi’nin önemini kavrar.

Dersin İçeriği

Arapça-Farsça unsurlar; fail-mefuller, masdarlar ve çeşitleri, kelime başına ve sonuna gelen ekler ve edatlar, sayılar, sözlük çalışmaları, matbu metin okumaları ve çeviri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) “Barbaros Hayreddin Paşa” (Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet) (Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet)
2) “Barbaros Hayreddin Paşa” (Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet)
3) “Barbaros Hayreddin Paşa” (Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet)
4) “Ulemâya Dâir” * İsm-i fâ‘il, İsm-i mef‘ûl (Koçi Bey Risâlesi’nden)
5) “16. Yüzyılın Siyaset Bilimcisi Lütfi Paşa’nın Devlet Adamlarına Tavsiyeleri” * Aksâm-ı seb‘a. (Lütfi Paşa, Âsafnâme)
6) “16. Yüzyılın Siyaset Bilimcisi Lütfi Paşa’nın Devlet Adamlarına Tavsiyeleri”– *Aksâm-ı seb‘a. (Lütfi Paşa, Âsafnâme)
7) “İstanbul’da Çarşı ve Pazarların Düzeni Hakkında” *Sıfat-ı müşebbehe, İsm-i tafdîl, Arapça ve Farsça edatlar. (Anonim, Kitâb-ı Mesâlih)
8) “Evliyâ Çelebi’ye Göre Amasya”- *Arapça ay ve gün adları, Sayılar
9) “Pîrî Reis’e Göre Bozcaada” (Pîrî Reis, Kitâb-ı Bahriye)
10) “Yazı ve Belge Çeşitlerine Dair Örnek Metinler I”; El yazması eser tanıtımı. *Arapça ve Farsça tamlamalar - Ebced hesabı, Mekân ve zaman isimleri vb.
11) “Yazı ve Belge Çeşitlerine Dair Örnek Metinler I”; El yazması eser tanıtımı. *Arapça ve Farsça tamlamalar - Ebced hesabı, Mekân ve zaman isimleri vb.
12) “Yazı ve Belge Çeşitlerine Dair Örnek Metinler I”; El yazması eser tanıtımı. *Arapça ve Farsça tamlamalar - Ebced hesabı, Mekân ve zaman isimleri vb.
13) Oruç Bey yazmalarına göre Ankara Savaşı (1402).
14) Âşık Paşazade, Neşrî,

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Okutulacak metinlerin kaynakları ayraç içerisinde gösterilmiştir.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 7
Ödev 8 % 8
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 5 5
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar 3 2 6
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.