GEP0203 Globalization and IstanbulBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0203 Küreselleşme ve İstanbul Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: none
Dersin Amacı: Dersin temel amacı, öğrencilerin zihinlerde küreselleşmenin yükselişiyle birlikte İstanbul’da yaşanan dönüşümlerin neler olduğuna dair bir farkındalık yaratmaktadır. Sonunda, öğrenciler neoliberal şehirleşme pratiğinin İstanbul üzerinden nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlayacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Kapitalizmin ve şehirleşmenin kökenini tanımlamak, Michel Foucault’nun yönetim zihniyetini kavramını tanımak, küreselleşmenin anlamını ekonomik boyutu üzerinden tanımlayabilmek, küreselleşme süreci ile Istanbul’u bağlayabilmek, küreselleşmenin İstanbul üzerindeki etkilerini yorumlayabilmek, ekonomik küreselleşme ve İstanbul’da yaratılan tüketim kültürünü tartışabilmek, Türkiye’de neoliberal ekonomi politik pratiğinin doğuşunu özetlemek, İstanbul’daki kentsel dönüşümleri tanıyabilmek, küresel şehir fikrini İstanbul özelinden değerlendirmek.

Dersin İçeriği

• Küreselleşme
• Küreselleşmenin ekonomik boyutu
• Neoliberal küreselleşme
• Neoliberalism ve şehircilik
• İstanbul ve neoliberal Türkiye
• İstanbul’da şehir soylulaştırması
• İstanbul’da tüketim kültürü

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Küreselleşme Nedir? Eric Hobsbawm’ın okuma parçası.
3) Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm Ziya Öniş ve Fikret Şenses’in okuma parçası
4) İstanbul’da Günlük Hayat Film Gösterimi
5) İstanbullu Olmak ve Arabesk Kültür Ayşe Öncü’nün makalesi
6) Küreselleşme ve İstanbul Martin Stokes’un makalesi
7) Yeni Yaşam Stilleri Rıfat Bali’nin kitabı
8) Konuk konuşmacı Geoffrey Bowe’un sunumu
9) Şehir Soylulaştırması Çağlar Keyder’in makalesi
10) Şehir Soylulaştırması 2 Tarlabaşı’daki dönüşüm üzerine bir sunum
11) Küresel Tüketim Kültürü ve İstanbul’da Barınma Ayşe Öncü’nün Makalesi
12) Asmaslımescit ve Cihangir’in Dönüşümü Nihal Coşkun ve Selcen Yalçın’ın makalesi
13) Belgesel Gösterimi Ekümenepolis isimli belgesel
14) Genel Tekrar
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Hobsbawm, Eric. (2007) Globalisation, Democracy and Terrorism, London: Abacus. pp. 1-15

Öniş, Ziya & Fikret Şenses. (2009) “The New Phase of Neo-liberal Restructing in Turkey”, in Turkey and the Global Economy by Ziya Öniş & Fikret Şenses, New York: Routledge. pp. 1-10

Öncü, Ayşe. (1999) “Istanbulites and Others: The Cultural Cosmology of Being Middle Class in the Era of Globalism”, in Çağlar Keyder İstanbul: Between the Global and Local, USA: Rowman and Littlefield Publishers, pp. 95-120

Stokes, Martin. (1999) “Sounding Out: The Culture Industries and Globalization of Istanbul”, in Çağlar Keyder İstanbul: Between the Global and Local, USA: Rowman and Littlefield Publishers, pp. 121-140

Bali, Rıfat. (2009) From Tarz-ı Hayat to Life Style, İstanbul: İletişim, pp.134-174

Öncü, Ayşe. (1997) “The Myth of the ‘Ideal Home’: Travel Across Culture Border to Istanbul”, in Ayşe Öncü and Petra Weyland Space, Culture and Power: New Identities in Globalizing Cities, USA: Macmillan.

Coşkun, Nihal & Selcen Yalçın. (2007) “Gentrification In a Globalising World, Case Study: Istanbul”,
Diğer Kaynaklar: -

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Küçük Sınavlar 3 % 10
Ödev 2 % 5
Projeler 2 % 5
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 2 2 4
Proje 2 4 8
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.