GEP0201 City and CultureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0201 Şehir ve Kültür Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Opsiyonel Program Bileşenleri: None
Dersin Amacı: Kent ve Kültür dersinin amacı, öğrencilere çeşitli boyutlarıyla kenti okumayı, anlamayı ve analiz etmeyi öğretmektir. Ders kapsamında öncelikle kent ve kültür kavramları ve aralarındaki ilişki anlatılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Genel bir kent kültürü bilgisine sahip olacaklar,
2. Kentlerin evrimi hakkında bilgi sahibi olacaklar,
3. Kentlerdeki farklı sosyal ve kültürel grupların kentsel mekâna etkilerini kıyaslayıp karşılaştırabilecekler,
4. Pek çok boyutuyla (sosyal, siyasi, tarihi, mimari vb.) günümüz kentlerini tartışabileceklerdir.


Dersin İçeriği

Kent ve kültür ilişkisinin tarihsel arka planı, günümüz kentlerinin dönüşüm ve değişiminde küreselleşmenin etkisi, marka kent oluşturma çabası, kültürel değerlerin korunması, sürdürülebilirlik kavramı, kamusal alanların önemi (meydanlar ve sokaklar), konut kültürünün kentlere mekansal ve sosyal yansımaları değerlendirilecektir. Öğrenci dönem sonunda kent ve kültür ilişkisini pek çok boyutuyla değerlendirebilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Dersi: Ders izlencesinin açıklanması, süreç hakkında bilgi verilmesi. Öğrenci çalışma konularının belirlenmesi
2) Kent Kavramı / Kent Kültürü Çalışma konuları listesi
3) Kentlerin Dönüşümü
4) Sanayi Sonrası Kent
5) Küresel Kent
6) Kamusal Alan
7) Kamusal Alan - Ara Sınav
8) Pandemi ve Kent
9) Sürdürülebilirlik
10) Konut Kültürü
11) Öğrenci Sunumları
12) Öğrenci Sunumları
13) Öğrenci Sunumları Tüm öğrenci sunumlarının "itslearning"teki ilgili klasöre yüklenmesi
14) Dönem Değerlendirmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -
Diğer Kaynaklar: • Thorns, David C. (2004), "Kentlerin Dönüşümü: Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam", Soyak Yayınları, İstanbul, Türkiye.
• Atanur, G. ve Yaman, M. (Editörler) (Eylül 2016), "Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu" Bildiri Kitabı, Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi-3, Bursa, Türkiye.
• Turgut Yıldız, H. ve Eyüce, A. (Derleyenler) (Aralık 2007), "Kent, Kültür ve Konut", IAPS-CSBE Network Kitap Serisi:7, Bahçeşehir Üniversitesi, Uğur Eğitim Pazarlama ve Yayıncılık A.Ş., İstanbul, Türkiye.
• Keyder, Ç. (Editör) (2006), "İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında"Metis Yayınları, İstanbul, Türkiye.
• Bali, R. N. (2009), "Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a: Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar", İletişim Yayınları, İstanbul, Türkiye.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 2 24
Sunum / Seminer 1 30 30
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 102

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.