GEP0124 Turkish TheatreBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0124 Türk Tiyatrosu Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERKAN ÜSTÜNER
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SERKAN ÜSTÜNER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Geleneksel Türk tiyatrosundan başlayarak günümüze kadar Türk tiyatrosunun tarihi ve belli başlı akımlarının incelenmesi. Tiyatro eserlerinin işledikleri konulara göre sınıflandırılması ve belli başlı tiyatro yazarlarımızın tanıtılması bu dersin amacınıoluşturmaktadır

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci;

1- Türk Tiyatro Tarihini başlangıcından günümüze kadar temel özellikleriyle tanır,algılar, farklı tarihsel dönemleri karşılaştırır ve değerlendirir.

2- Türk tiyatro metinleri/oyunları üzerinden yeni bir edebi perspektif yaratarak, anlama,yorumlama ve değerlendirme yetisini geliştirir.

3- Türk kültürü, toplumsal yapısı ve Türk Tiyatrosu arasındaki ilişkiyi anlar ve analiz eder.

4- Türk tiyatro tarihini inceler, önemli Türk oyun yazarlarını,
yönetmenlerini ve aktörlerini tanır, tiyatromuza katkılarını
öğrenir, dönemlerine göre değerlendir.

5- Türk edebi metinlerini (tiyatro oyunlarını) inceleyerek, analiz
etme,sentezleme, yorumlama ve değerlendirmede eleştirsel düşünme-
yazma yeneteklerini geliştirir.

6- Çağdaş Türk Tiyatrosunu tanır, tanımlar, yorumlar, eleştirsel
Gözle bakar ve çağdaş dünya tiyatrosu örnekleriyle karşılaştırır,
Kıyaslar ve değerlendirir ve tartışır.

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Tiyatrosu oyunlarının incelenmesi, Batılı Anlamdaki Türk Tiyatrosunun değerlendirilmesi, Tanzimat ve İstibdat dönemleri, ve Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosundaki önemli gelişmeler ve Çağdaş Türk Tiyatrosu ile Tiyatromuza yön veren yazarlar, yönetmenler ve oyunların izlenip incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tiyatro Nedir? Tiyatronun Kaynağı ve Kökeni Dünyada tiyatro sanatının doğuşu, Tiyatronun tanımı ve temel öğeleri.
2) Anadolu Medeniyetlerinde Tiyatral Formlar Anadolu Medeniyetleri, Tanrılar, dini törenler, kutlamalar ve ayinler.
3) Osmanlı Dönemi ve Tiyatro Osmanlı dönemleri, saray kültürü , Osmanlı’da Sanat.
4) Geleneksek Türk Tiyatrosu’na Genel Bakış Meddah, Karagöz ve Ortaoyunu
5) Meddah ve Gölge Oyunu – Günümüzde Karagöz ve Meddah Osmanlı seyir alanları, Geleneksel Türk tiyatrosu terimleri, Karagöz tekniği ve karakterleri, Stand-up, Ferhan Şensoy, Münir Özkul
6) Ortaoyunu – Tuluat Tiyatrosu Kavuklu-Pişekar oyunları, Kanlı Nigar, Yedi Kocalı Hürmüz, Fotoğraçı, İsmail Dümbüllü, Nejat Uygur..
7) Köy Seyirlik oyunları, Hokkabaz, Cambaz, Köçek, ve Yöresel Oyunlar ve Kültürümüz. Bölge bölge yöresel Oyunlar.
8) Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu Batı’nın Etkisi, Gedikpaşa Tiyatrosu, Sadrazam Ali, Güllü Agop, Gedikpaşa tiyatrosu ve Şinasi / Şair evlenmesi, Namık Kemal
9) Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu 1 (1923-1960) Muhsin Ertuğrul, Devlet Tiyatroları, Halk evleri, Darülbedayi.
10) Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu 2 (1960 -1980) Dormen , Kent, Dostlar ve Ankara Sanat Tiyatroları,ve Dönemin önemli yazarları
11) Türk Tiyatrosu’nda Çağdaş Yaklaşımlar (80’lerden Günümüze) Murathan Mungan, Yiğit Sertdemir, Dot, Krek, Kumbaracı, etc..
12) Modern Türk Tiyatrosu ve Çağdaş Yazarlar/Oyunlar
13) Oyun İzleme ve Değerlendirme Ders Döneminde seçilecek bir oyuna gidilecektir.
14) Çağdaş Türk ve Batı Tiyatrosu Karşılaştırmalı Analizi
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Türk Tiyatorsunun Evreleri / Metin And
Osmanlı Tiyatrosu / Metin And
Geleneksek Türk Tiyatrosu / Metin And
Tanzimat dönemi Tiyatro / Metin And
Başlangıçtan günümüze Tük Tiyatro Tarihi / Metin And

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Arazi Çalışması 3 % 5
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Arazi Çalışması 3 3 9
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 4 12
Ödevler 3 3 9
Ara Sınavlar 1 6 6
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü 90

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.