POL3482 State and SocietyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POL3482 Devlet ve Toplum Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ESRA ALBAYRAKOĞLU
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. ZEYNEP HANDE PAKER UNCU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut Değil
Dersin Amacı: Siyaset sosyolojisi temelli bu ders sosyal, politik ve ekonomik alanlarda güç ilişkileri ile ilgilidir. Dolayısıyla hem ulusal birimde hem de ötesinde farklı iktidar merkezlerini mercek altına alır. Bu ders devlet yapılarını, sınıf yapılarını ve küresel yapıları tanıtır. Güç, temsil, birlik, sosyal sermaye, vatandaşlık, toplu eylem ve devletin gelişimi, demokratikleşme, “eski” ve “yeni” sosyal hareketler ve küresel ağlar gibi kavramlar incelenir. Bu dersin vurgusu, toplum ve politika arasındaki etkileşimlerin anlaşılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Sosyal, politik ve ekonomik alanlarda iktidar ve iktidar ilişkilerini kavrar ve analiz etmek
II. Sosyoloji ve siyaset biliminin kesiştiği yerde yerel, ulusal ve küresel iktidar yapılarını incelemek
III. Siyasi analizin sosyolojik boyutlarını kavramak
IV. Toplum ve politika arasındaki etkileşimleri analiz etmek
V. Farklı sosyal ve politik aktörlerin (örneğin devletler, sivil toplum aktörleri, uluslararası kuruluşlar, uluslarüstü yapılar) yerel, ulusal ve küresel bağlamdaki rolünü tanımak
VI. Devlet gelişimi, demokratikleşme, eşitsizlik, mobilizasyon ve küresel ağların süreçlerini analiz etmek ve tartışmak
VII. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek

Dersin İçeriği

Güç ve siyasete yaklaşımlar; Devletin gelişimi; Devlet teorileri (I): Sınıf ve çatışma; Devlet teorileri (II): Bir otonom aktör olarak devlet; Devlet teorileri (III): Devlet “yeşil” olabilir mi?; Uluslar ve ulusal entegrasyon; Kapitalizm ve demokrasi; Sivil toplum ve devlet; Vatandaşlık; Kolektif eylem; Küreselleşen dünyada devlet, toplum ve güç.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş
2) Güç ve siyasete yaklaşımlar
3) Devletin gelişimi *Huber et al. 2015. “Introduction: Transformations of the state”, in S. Liebfried, E. Huber, M. Lange, J. D. Levy, F. Nullmeier (eds), The Oxford handbook of Transformations of the State, Oxford University Press: p. 1-22. Mann, M. 1993. The Sources of Social Power, Vol. 2. Cambridge University Press: p. 444-478
4) Devlet teorileri-I Sınıf ve Çatışma *Dahl, R. 1971. Polyarchy. Yale University Press: p. 1-32.
5) Devlet teorileri (II): Bir otonom aktör olarak devlet *Skocpol, T. 1985. “Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research,” in P. Evans, D. Rueschemeyer and T. Skocpol, ed.s, Bringing the State Back In, Cambridge: Cambridge University Press: p. 3-37. Wang, X. 1999. “Mutual Empowerment of State and Society. Its Nature, Conditions, Mechanisms, and Limits”, Comparative Politics, 31: 231-249.
6) Devlet teorileri III: Devlet yeşil olabilir mi? *Eckersley, R. (2006). From the liberal to the green democratic state: upholding autonomy and sustainability. International Journal of Innovation and Sustainable Development, 1(4), 266-283.
7) Uluslar ve ulusal entegrasyon (I) *Gellner, E. 1983. Nations and Nationalism. New York: Cornell University Press: p. 1-7, 19-38, 53-62.
8) Uluslar ve ulusal entegrasyon (II) *Guibernau, M. 2004. ‘Anthony D. Smith on nations and national identity: a critical assessment’, Nations and Nationalism, 10: 125-141.
9) Kapitalizm ve Demokrasi *Moore, B. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Beacon Press: p. 3-39. *Della Porta, D., 2013, ‘Ch. 4: Deliberative Democracy: Between Representation and Participation’, in Can Democracy Be Saved?, Polity Press: 60-84. Lipset. 1994. “Social Requisites of Democracy”, American Sociological Review 59: -22. Sunar, İ. and Sayarı, S. 1987. “Democracy in Turkey: Problems and Prospects”, in G. O’Donnell et al., Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives. John Hopkins University Press.: p. 65-95.
10) Sivil toplum ve devlet *Hall, J. A. 1995. “In Search of Civil Society,” in J. A. Hall, ed., Civil Society: Theory, History, Comparison, Cambridge, Polity Press: 1-31. *Paker, H., & Keyman, E. F. 2020. State, Civil Society, and Syrians in Turkey. In Fostering Pluralism through Solidarity Activism in Europe (pp. 107-132). Palgrave Macmillan. Migdal, J. S., A. Kohli and V. Shue. 1994. State Power and Social Forces. Cambridge University Press: 7-36.
11) Vatandaşlık *Dobson, Andrew. 2003. Chapter 3: Three Types of Citizenship’ in Citizenship and the Environment, Oxford University Press: p. 33-41, 51-61. *Baban, F., & Rygiel, K. 2017. ‘Living with others: fostering radical cosmopolitanism through citizenship politics in Berlin.’ Ethics & Global Politics, 10(1), 98-116. Keyman, E. F. 2005. “Articulating citizenship and identity: The Kurdish Question in Turkey” in E. F. Keymanand A. İçduygu (eds.), Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences, London and New york, Routledge:267-288.
12) Kolektif eylem *Della Porta, D. and M. Diani. 2006. “The Study of Social Movements: Recurring Questions, (Partially) Changing Answers”, in D. Della Porta and M. Diani (eds.), Social Movements, An Introduction, Blackwell Publishing: 1-29. *Smith, J. 2007, “Transnational Processes and Movements”, in D. A. Snow, S. A. Soule, and H.Kriesi (eds.), The Blackwell Companion to Social Movements, Blackwell: 311-335.
13) Küreselleşen dünyada devlet, toplum ve güç *Sklair, Leslie 2002. Globalization: capitalism and its alternatives. Oxford: Blackwell Publishing: 84-115.
14) Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Weekly readings will be uploaded on Teams at the beginning of the semester. Please note that all book chapters and articles listed on the syllabus are also accessible through the BAU Library.
The PPT files will be shared on Teams following each class.

-----

Haftalık ders okumalarının tamamı, dönem başında ItsLearning’e yüklenir. Ders izlencesinde yer alan tüm kitap bölümleri ve makalelere BAU Kütüphanesi’nden de erişilebilir.
PowerPoint dosyaları, hafta bazında ve işlenen ders sonrasında ItsLearning’e yüklenir

Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ödev 3 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 84
Final 1 1.5
Toplam İş Yükü 127.5

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.