SOC3058 Theories of Fascism National Socialism and Far RightBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC3058 Faşizm Teorileri, Milli Sosyalizm ve Aşırı Sağ Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi KAYA AKYILDIZ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi KAYA AKYILDIZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: Bu dersin amacı faşizm, nasyonal sosyalizm ve aşırı sağ hakkında detaylı bir analiz yapmaktır. Dersin bir diğer amacı da aşırı sağcı ve muhafazakar rejimler ve ideolojiler ile faşizm arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır. Ayrıca Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz, Macaristan, Romanya, Japonya ve Türkiye gibi ülkelerde faşist ve aşırı sağ rejimler ve hareketler kıyaslanacak ve değerlendirilcektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenciler aşağıda sıralananları gerçekleştirmeye muktedir olacaklar:
1) Faşizmi sosyolojik açıdan analiz etmek
2) Sosyolojik kavram ve kuramların faşizm bağlamında tanımlamak
3) Faşizmin ve milliyetçilik ilişkisini değerlendirmek
4) Faşist kültürü ve toplumsal kaynaklarını analiz etmek
5) Türk siyasal kültür ve faşizm ilişkisini değerlendirmek

Dersin İçeriği

Bu ders, faşizm, nasyonal sosyalizm ve aşırı sağın doğuşu ve gelişiminin analizidir. Derste üç ana bölüm vardır ve her bölümün belirli bir amacı vardır. Bu dersin ilk bölümünde faşizm, Nazizm ve sağ tanımlanacaktır. İkinci bölümde faşizm, Nazizm ve aşırı sağın geçmişi analiz edilecektir. Üçüncü ve son bölümde benzerlikler, faşizm ve sağ rejimlerin çeşitli örneklerinin benzerlikleri ve farklılıkları tanımlanacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve ders içeriği
2) Faşizm ve milli sosyalizm tanımları Roger EATWELL, Fascism: A History
3) Faşizm fenomeninin detaylı incelenmesi Mark NEOCLEOUS, Fascism. Robert PAXTON, The Anatomy of Fascism
4) Faşizm ve "olağanüstü hal" Carl SCHMITT, The Concept of Political. Giorgio AGAMBEN, The State of Exception.
5) Faşizmin üretimi Stanley G. PAYNE, A History of Fascism: 1914-1945
6) Faşizmin doğası var mıdır? Roger GRIFFIN, The Nature of Fascism.
7) Konu tekrarı ve vize
8) Faşizmin doğuşu Zeev STERNHELL, The birth of fascist ideology: From cultural rebellion to political revolution.
9) Faşizm ve iktidar Michael MANN, Fascists.
10) Faşist ideoloji ve iktidar Mark MAZOWER, Dark Continent:Europe’s Twentieth Century. Ian KERSHAW, The Nazi Dictatorship:Problems and Perspectives of Interpretation
11) Pratikte faşizm David RENTON, Fascism: Theory and Practice
12) Bugün faşizm Robert PAXTON, Five Stages of Fascism
13) Faşist ideoloji ve Türkiye Tanıl BORA, Türkiye’de Faşist İdeoloji:“Hürriyet Değil, Faşizm Gibi Bir İdare İstiyoruz!”
14) Ödev teslimi ve araştırma projesi sunumu

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Constantin Iordachi. Comparative Fascist Studies. London: Routledge, 2010.
Aristotle Kallis. The Fascism Reader. London: Routledge, 2008.
Diğer Kaynaklar: "."

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 1 20 20
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü 128

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.