CHE1001 General Chemistry IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CHE1001 Genel Kimya I Bahar 3 2 4 7

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ÖMER LÜTFİ UYANIK
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ÖMER LÜTFİ UYANIK
Arş.Gör. BESTENUR YALÇIN
Arş.Gör. İBRAHİM ERTUĞRUL YALÇIN
Arş.Gör. ÜMMÜGÜLSÜM ALYÜZ ÖZDEMİR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bulunmamaktadır.
Dersin Amacı: Dersin temel amacı, öğrencilerin kimyadaki temel kavramları öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Ders konuları, teoriyi ve uygulamaları kapsamaktadır. Bunlar öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu dersin amacı, öğrencilerin mesleki kariyer planlamalarında kimyanın önemini ve katkısını anlamalarına yardımcı olmaktır. Ders konuları ile paralel deneyler öğrencilere pratik uygulama yapma imkanı sağlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenci;
1) Kimyada deney sonuçlarını anlamlı rakamlarla ve uygun birimlerle ifade eder.
2) Bileşikleri sınıflandırır ve bir bileşiğin basit ve molekül formüllerini deneysel sonuçları kullanarak belirler.
3) Stokiyometrik bağıntıları kullanarak bir kimyasal tepkimede oluşan ürün miktarını hesaplar.
4) Sulu çözeltilerde gerçekleşen kimyasal tepkimelerin (çökelme tepkimeleri, asit-baz tepkimeleri ve yükseltgenme-indirgenme tekimeleri) özelliklerini bilir ve bu tepkimeler için moleküler denklemi, iyonik denklemi ve net iyonik denklemi yazar.
5) İdeal gaz yasasını kullanarak ideal bir gaz için ve gaz karışımları için hal değişkenlerini (basınç, hacim, sıcaklık ve mol sayısı) hesaplar.
6) Gazların kinetik-moleküler teorisinin sonuçlarını kullanarak gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjisini, ortalama hızını ve efüzyon hızını hesaplar ve gazın ideal davranıştan saptığı koşulları sıralar.
7) Fiziksel değişimlerde ve kimyasal tepkimelerde çeşitli enerji formları arasındaki ilişkileri kullanır ve kimyasal tepkimelere eşlik eden enerjileri hesaplar.
8) Bir molekülün Lewis yapısını yazarak molekülün şeklini, polar olup olmadığını,
moleküldeki hibritleşmeyi ve moleküldeki bağların türünü belirler.
9) Moleküller arası çekim kuvvetlerini sınıflandırır ve verilen bir maddenin sıvı ve katı hallerinde etkili olan moleküller arası çekim kuvvetinin türünü belirler.
10) Sıvıların, moleküller arası çekim kuvvetleri ile ilişkili özelliklerini (yüzey gerilimi, viskozite, buharlaşma entalpisi, buhar basıncı ve kaynama noktası) tanımlar ve bu özelliklerin her birinin çeşitli faktörlerden nasıl etkilendiğini sıralar.
11) Bir çözeltinin konsantrasyonunu istenen tanım cinsinden hesaplar, çözünürlük kavramını tanımlar ve çeşitli etkenlerin çözünürlüğü nasıl etkilediğini bilir.
12) Konsantrasyonu bilinen bir çözeltinin koligatif (sayısal) özelliklerini (buhar basıncı alçalmasını, ozmotik basıncını, kaynama noktası yükselmesini ve donma noktası düşmesini) hesaplar.

Dersin İçeriği

Kimyada bazı temel kavramlar (Ölçüm, Birimler, Boyut Analizi, Mol Kavramı, Bileşikler ve Formülleri). Kimyasal tepkimeler. Sulu çözeltilerde gerçekleşen kimyasal tepkimelere giriş. Gazlar. Termokimya. Kimyasal bağlanma. Moleküller arası çekim kuvvetleri: sıvılar ve katılar. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) KİMYADA BAZI TEMEL KAVRAMLAR Ölçüm. SI (Metrik) birim Sistemi. Bilimsel ölçümlerde belirsizlik. Anlamlı rakamlar. Birim dönüşümlerinde boyut analizi. Mol kavramı. Kimyasal bileşikler ve formülleri. Konu tekrarı
2) KİMYASAL TEPKİMELER Kimyasal tepkime denklemlerinin yazılması. Kimyasal denklemlerde stokiyometri. Çözelti ortamında gerçekleşen kimyasal tepkimelerin stokiyometrisi. Konsantrasyon kavramı: kütlece yüzde ve molarite. Sınırlayan ve artan reaktifler. Konu tekrarı
3) Kimyasal tepkimelerde teorik verim, gerçek verim ve verim yüzdesi. SULU ÇÖZELTİLERDE GERÇEKLEŞEN KİMYASAL TEPKİMELERE GİRİŞ Sulu çözeltilerin tabiatı: elektrolit ve elektrolit olmayan sulu çözeltiler. Çökelme tepkimeleri. Asitlerin ve bazların bazı özellikleri. pH ve pOH kavramları. Konu tekrarı
4) Asit-baz (nötrleşme) tepkimeleri. Yükseltgenme-indirgenme (redoks) tepkimeleri. GAZLAR Gazların hal değişkenleri. İdeal gaz denklemi.
5) Gazların yoğunluğu. Gaz karışımları. Gazların kinetik teorisi. Gazların kinetik teori ile ilişkili özellikleri: difüzyon ve efüzyon. İdeal olmayan (gerçek) gazlar. TERMOKİMYA Termokimyada temel terimler. Konu tekrarı
6) Isı. Tepkime ısılarının deneysel olarak belirlenmesi: kalorimetreler. Kimyasal tepkimelerde basınçxhacim işi. Termodinamiğin birinci yasası. Entalpi kavramı ve kimyasal tepkimelere uygulanması. Konu tekrarı
7) Standart oluşma entalpileri. Kimyasal tepkimelerin standart entalpi değişimlerinin hesaplanması. KİMYASAL BAĞLANMA Elementlerin elektron dizilişleri. Periyodik cetvele genel bakış. Kimyasal bağlanmaya ilişkin Lewis teorisi. İyonik bağ ve kovalent bağ. Lewis sembolleri ve Lewis yapıları. 1. Vize sınavı Konu tekrarı
8) Polar ve apolar kovalent bağlar. İkiden fazla atom içeren moleküllerin ve iyonların Lewis yapılarının yazılması. Formal yük kavramı. Rezonans. Konu tekrarı
9) Moleküllerin şekilleri. Moleküllerin polarlığı, dipol momenti kavramı. Hibritleşme ve hibrit orbitaller. Geçmiş konuların tekrarı.
10) Sigma ve pi bağları. MOLEKÜLLER ARASI ÇEKİM KUVVETLERİ: SIVILAR VE KATILAR Moleküller arası çekim kuvvetleri. Yüzey gerilimi. Konu tekrarı
11) Sıvılarda viskozite. Sıvılarda buharlaşma, buharlaşma entalpisi, buhar basıncı. Sıvılarda kaynama. 2. Vize sınavı Konu tekrarı
12) Kritik sıcaklık ve kritik basınç. Gazların sıvılaştırılması. Katıların bazı özellikleri. Faz diyagramları. Konu tekrarı
13) ÇÖZELTİLER VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Çözeltilerde konsantrasyon kavramı: kütlece yüzde, molarite, mol kesri, molalite, milyonda bir kısım. Moleküller Arası Kuvvetler ve Çözünme İşlemi. Çözünürlük. Çözeltilerin koligatif (sayısal) özellikleri. Konu tekrarı
14) Elektrolit olmayan çözeltilerde buhar basıncı düşmesi, ozmotik basınç, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması. Elektrolit çözeltilerde buhar basıncı düşmesi, ozmotik basınç, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması. Kolloidal karışımlar. Konu tekrarı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Petrucci, Ralph H. ; Harwood, William S. ; Herring, F. Geoffrey ; Madura Jeffry D. General Chemistry, Tenth Edition, Pearson.
Diğer Kaynaklar: 1) Chang, Raymond, Chemistry, 6th Ed. Mc Graw - Hill
2) Zumdahl, Steven S. Chemistry, 6th Ed. D.C. Heath and Company

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Laboratuar 8 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Laboratuvar 8 16
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 103
Ara Sınavlar 2 4
Final 1 2
Toplam İş Yükü 167

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek. 5
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.