ACL2052 Introduction to Film Studies           Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL2052 Film Çalışmalarına Giriş Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, uzun metrajlı filmlerin başlangıcından 1990’lere kadar dünya sinemasındaki başlıca gelişmeleri izlemektir.İzlenen filmler, tarihsel, politik ve düşünsel bağlamları ve gelişimleri içinde incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Dünya Sinemasındaki tarihi gelişmeleri izleyebilecek ve bu gelişmelerin sebep ve sonuçlarını saptayabileceklerdir.
2-Ulusal sinemaların bireysel tarihlerinin, uluslararası trendleri, filmlerin yapımı, dağıtımı ve gösterimi bakımından nasıl etkilediklerini açıklayabileceklerdir.
3-Filmin bir araç olarak kullanımının zaman içinde nasıl değiştiğini ve standardize olduğunu anlatabileceklerdir.
4-Sosyopolitik, teknolojik, ekonomik ve kültürel koşulların sinemanın estetiğini verilen tarihsel aralıkta nasıl etkilediğini açıklayabileceklerdir.

Dersin İçeriği

Filmler vasıtasıyla dünya sinema tarihine genel bir bakış.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel bir giriş.
2) Sinemanın doğuşu D.W. Griffith – Birth of a Nation 1915 Okuma.
3) Sovyetler ve sessiz sinema, montaj teorisi Eisenstein: Battleship Potemkin 1925 (The Odessa Steps) Okuma.
4) Alman sineması: Weimar Dönemi Robert Weine – Das Kabinet des Dr. Caligari 1920 Okuma.
5) Hollywood’un altın çağı Charlie Chaplin Modern Times 1936
6) Hollywood sineması stüdyo dönemi Casablanca 1942
7) Stüdyo döneminin önemli isimleri: Hitchcock The Birds 1963/and Psycho
8) Genel tekrar.
9) Italyan neo-realizm - De Sica– The Bicycle Thieves 1948 Okuma.
10) Federico Fellini - La Dolce Vita Okuma.
11) Woody Allen – Annie Hall 1977
12) 2. vize.
13) Alman Sineması- Das Experiment - Oliver Hirschbiegel 2001
14) Türk sineması (güncel bir film seçilip tartışılacaktır)
15) Yarıyıl sonu sınavı.
16) Yarıyıl sonu sınavı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: History of Film / C. Ellis and Virginia Wright Wexman
A History of Narrative Film / David A. Cook
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Sunum 1 % 15
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 65
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 35
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 50
Ara Sınavlar 2 40
Final 1 20
Toplam İş Yükü 158

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.