ARC2027 History and Theory of Art and Architecture IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC2027 Mimarlık Tarihi ve Kuramı II Bahar 2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇAĞAPTAY
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi BERNA YAYLALI
Öğ.Gör. ASLI VARON
Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇAĞAPTAY
Dersin Amacı: Bu dersin amacı mimarlığın tarihsel, toplumsal ve kültürel bir üretim alanı olarak, Orta Çağdan modern döneme uzanan süreçte sahip olduğu biçimsel, işlevsel, mekansal, teknolojik ve sembolik çeşitliliği tanımaktır. Bu doğrultuda, mimarlığın tekil yapıdan, kentsel ölçeğe uzanan geniş yelpazesi içerisinde farklı kültürel ve tarihsel bağlamlarda ortaya çıkan ürünlerini karşılaştırmalı bir bakış açısıyla farklılık ve benzerlikleriyle birlikte değerlendirmek istenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Orta Çağ ve modern dönem arasında belirlenen mimari eserler ve kentsel dokuların tarihine dair kavrayış geliştirebilirler.
2.Batı Avrupa ve Türkiye'yi kapsayan belirli bir coğrafyaya ait mimari ürünleri tanıyabilirler.
3.Mimarlığın tarihsel bağlamdaki yerini, tarihsel, sanatsal, kültürel ve sosyal etmenlerle ilişkisini inceleme yetisine sahip olurlar.
4.Yapıları bağlı bulunduğu kentsel çevre, iç mekan tasarımı ve peyzajı bütününde yorumlama yetisi kazanırlar.
5.Tarihsel düzlemde farklı mimarlık kültürlerinin ve "üslup"larının gelişimini ayırt edebilirler.
6.Farklı tarihsel ve kültürel bağlamlarda üretilen mimarlıkları üretim teknolojisi, yaşam biçimleri ve kültürel ifade açılarından değerlendirip karşılaştırabilirler.

Dersin İçeriği

Bu ders Orta Çağdan modern döneme uzanan aralığa ait yapılı çevrenin ve önemli mimari eserlerin özelliklerini ve bağlamlarını incelemek ve mimari üretimin özgül fiziksel ve sosyal bağlamlarıyla nasıl bütünleşik olduğunu göstermeyi amaçlar. Bu kapsamda bu ders, kentsel çevrenin tarihini aktarmayı ve bunu yaparken de kültürel, ekonomik, doğal etkiler, yerleşim örüntüleri, strüktür, tasarım, planlama ve kentleşme kuramları ile ilişkiler kurmayı içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Romanesk Mimarlık
3) Gotik Mimarlık
4) Rönesans
5) Osmanlıların doğuşu I: Bursa ve Edirne
6) Osmanlıların doğuşu II: Istanbul
7)
8) Klasik dönem Osmanlı mimarlığı: Mimar Sinan
9) Doğu ve Batı arasında: Italyan Rönesansını besleyen Osmanlı, Safevi ve Moğol Etkileri
10) Plancı papalar: 1450-1650 arasında Roma
11) Şehrin banileri vezirler ve valide sultanlar: 1550'den 1750'ye kadar Istanbul
12) Monarşi ve Burjuvazi: Avrupa ve Osmanlı mimarlığında 18. yüzyıl
13) Modernliğin başlangıcı: On dokuzuncu yüzyıl mimarlığı ve kentsel gelişmeler
14) Mimarlıkta Modernite ve Modernizm Tartışması: Erken 20. yüzyıl

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Michael Fazio, Marian Moffett, Lawrence Wodehouse, A World of History of Architecture (Lawrence King Publishing, 2009).
Spiro Kostof, A History of Architecture: Settings and Rituals (New York: Oxford University Press, 1995). 2nd. Edition (NA 200/. K65 1995).
Marvin Trachtenberg and Isabelle Hyman, Architecture from Prehistory to Post-Modernism. 2nd edition. (New York: Harry N. Abrams, 2002).
Ian Sutton, Western Architecture (Thames & Hudson world of art, 2001).
Francis D.K. Ching, Mark M. Jarzombek, Vikramaditya Prakash, A Global History of Architecture (John Wiley & Sons, Inc. 2007).
Francesca Prina, The Story of Gothic Architecture (Prestel, 2009).
Alexander Markschies, Icons of Renaissance (Prestel, 2003).

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.