ARC2027 History and Theory of Art and Architecture IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC2027 Mimarlık Tarihi ve Kuramı II Güz
Bahar
2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇAĞAPTAY
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi BERNA YAYLALI
Öğ.Gör. ASLI VARON
Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇAĞAPTAY
Dersin Amacı: Bu dersin amacı mimarlığın tarihsel, toplumsal ve kültürel bir üretim alanı olarak, Orta Çağdan modern döneme uzanan süreçte sahip olduğu biçimsel, işlevsel, mekansal, teknolojik ve sembolik çeşitliliği tanımaktır. Bu doğrultuda, mimarlığın tekil yapıdan, kentsel ölçeğe uzanan geniş yelpazesi içerisinde farklı kültürel ve tarihsel bağlamlarda ortaya çıkan ürünlerini karşılaştırmalı bir bakış açısıyla farklılık ve benzerlikleriyle birlikte değerlendirmek istenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Orta Çağ ve modern dönem arasında belirlenen mimari eserler ve kentsel dokuların tarihine dair kavrayış geliştirebilirler.
2.Batı Avrupa ve Türkiye'yi kapsayan belirli bir coğrafyaya ait mimari ürünleri tanıyabilirler.
3.Mimarlığın tarihsel bağlamdaki yerini, tarihsel, sanatsal, kültürel ve sosyal etmenlerle ilişkisini inceleme yetisine sahip olurlar.
4.Yapıları bağlı bulunduğu kentsel çevre, iç mekan tasarımı ve peyzajı bütününde yorumlama yetisi kazanırlar.
5.Tarihsel düzlemde farklı mimarlık kültürlerinin ve "üslup"larının gelişimini ayırt edebilirler.
6.Farklı tarihsel ve kültürel bağlamlarda üretilen mimarlıkları üretim teknolojisi, yaşam biçimleri ve kültürel ifade açılarından değerlendirip karşılaştırabilirler.

Dersin İçeriği

Bu ders Orta Çağdan modern döneme uzanan aralığa ait yapılı çevrenin ve önemli mimari eserlerin özelliklerini ve bağlamlarını incelemek ve mimari üretimin özgül fiziksel ve sosyal bağlamlarıyla nasıl bütünleşik olduğunu göstermeyi amaçlar. Bu kapsamda bu ders, kentsel çevrenin tarihini aktarmayı ve bunu yaparken de kültürel, ekonomik, doğal etkiler, yerleşim örüntüleri, strüktür, tasarım, planlama ve kentleşme kuramları ile ilişkiler kurmayı içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Romanesk Mimarlık
3) Gotik Mimarlık
4) Rönesans
5) Osmanlıların doğuşu I: Bursa ve Edirne
6) Osmanlıların doğuşu II: Istanbul
7)
8) Klasik dönem Osmanlı mimarlığı: Mimar Sinan
9) Doğu ve Batı arasında: Italyan Rönesansını besleyen Osmanlı, Safevi ve Moğol Etkileri
10) Plancı papalar: 1450-1650 arasında Roma
11) Şehrin banileri vezirler ve valide sultanlar: 1550'den 1750'ye kadar Istanbul
12) Monarşi ve Burjuvazi: Avrupa ve Osmanlı mimarlığında 18. yüzyıl
13) Modernliğin başlangıcı: On dokuzuncu yüzyıl mimarlığı ve kentsel gelişmeler
14) Mimarlıkta Modernite ve Modernizm Tartışması: Erken 20. yüzyıl

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Michael Fazio, Marian Moffett, Lawrence Wodehouse, A World of History of Architecture (Lawrence King Publishing, 2009).
Spiro Kostof, A History of Architecture: Settings and Rituals (New York: Oxford University Press, 1995). 2nd. Edition (NA 200/. K65 1995).
Marvin Trachtenberg and Isabelle Hyman, Architecture from Prehistory to Post-Modernism. 2nd edition. (New York: Harry N. Abrams, 2002).
Ian Sutton, Western Architecture (Thames & Hudson world of art, 2001).
Francis D.K. Ching, Mark M. Jarzombek, Vikramaditya Prakash, A Global History of Architecture (John Wiley & Sons, Inc. 2007).
Francesca Prina, The Story of Gothic Architecture (Prestel, 2009).
Alexander Markschies, Icons of Renaissance (Prestel, 2003).

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.