ARC1028 History and Theory of Art and Architecture IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC1028 Mimarlık Tarihi ve Kuramı I Güz
Bahar
2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇAĞAPTAY
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. ASLI VARON
Dr. Öğr. Üyesi GÖKSUN AKYÜREK ALTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇAĞAPTAY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Saha gezileri, sınıfta ve sınıf dışı ders, müze gezileri
Dersin Amacı: Tarih ve mimarlık arasındaki temel ilişkiyi tartışarak, mimarlığın tarihsel, toplumsal ve kültürel bir üretim alanı olarak, erken çağlardan 13. yüzyıla uzanan süreçte sahip olduğu biçimsel, işlevsel, mekansal, teknolojik ve sembolik çeşitliliği tanımak.

Mimarlığın tekil yapıdan, kentsel ölçeğe uzanan geniş yelpazesi içerisinde farklı kültürel ve tarihsel bağlamlarda ortaya çıkan ürünlerini karşılaştırmalı bir bakış açısıyla farklılık ve benzerlikleriyle birlikte değerlendirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I.Baslangıcından 13. yy arasındaki belirlenen yapılı çevre tarihine dair kavrayış geliştirecek.
II.Ağırlık Ortadoğu ve Türkiye'dekiler olmak üzere, geniş bir coğrafyaya ait mimari ürünleri tanıyacak.
III.Mimarlığın tarihsel bağlamdaki yerini, tarihsel, sanatsal, kültürel ve sosyal etmenlerle ilişkisini inceleme yetisine sahip olacaktır.
IV.Yapıları bağlı bulunduğu kentsel çevre, iç mekan tasarımı ve peyzajı bütününde yorumlama yetisi kazanacaktır.
V.Tarihsel düzlemde farklı mimarlık kültürlerinin ve "üslup"larının gelişimini ayırt edecek.
V.I.Farklı üslupların gelişme ve evrimi inceleyecek.
V.II.Bu üsluplar gelişip değişirken devamlılık nosyonunu araştıracak.
VI.Yapıları biçim, işlev, mekansal planlama, inşa teknikleri ve şehir dokusu bazında incelemelerini sağlayacak proje ve araştırma ödevleri ile bu konuları analiz edecek ve değerlendirecek.
VI.I. Mimarlık tarihi ve kuramı alanında.
VI.II. Kültürel çevre alanında.
VII. Farklı tarihsel ve kültürel bağlamlarda üretilen mimarlıkları üretim teknolojisi, yaşam biçimleri ve kültürel ifade açılarından değerlendirip karşılaştıracak.

Dersin İçeriği

-Mimarlık ve bir anlatı olarak tarihin ilişkisinin tartışılması.
-En erken evrelerden 13.yy'a kadar farklı coğrafi ve kültürel bağlamlara ait genel bir mimarlık tarihi tartışması.
-Ağırlık Ortadoğu ve Türkiye'dekiler olmak üzere, anıtsal tekil yapıların ve belirli kentsel çevrelerin tanıtılması ve metinler eşliğinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: neden mimarlık tarihi öğreniyoruz? Tarih nedir? Mimarlıkla nasıl ilişkilenir? Mimari ürün nedir? tarihsel olarak mimari ürünü nasıl kaydeder ve değerlendiririz? Mimarlık tarihinin öznelliği üzerine tartışma.
2) İlk kentler- verimli Hilal, Sümer, Hindistan, Harappa, Erika; her yerde olan küçük yerleşimler, insan yerleşim birimi olarak köyler. Trachtenberg, Bölüm 1, ss: 76-84.
3) Krallar ve Firavunlar hakkında: Eski Mısır Trachtenberg, Bölüm 1, ss: 62-76
4) Antik Yunan Kenti Atina Trachtenberg, Bölüm 2, ss: 90-107.
5) Bütünleşen kent: Hellenistik kent kültürü Trachtenberg, Bölüm 2, ss: 109-114.
6) Roma kentleri: Cumhuriyetten İmparatorluğa Roma İmparatorluğu: Anadolu ve ötesi Trachtenberg, Bölüm 3, ss:120-149.
7) ARASINAV
8) Hıristiyan kentleri: Anadolu, İtalya ve Yakın Doğu'da erken dönem Bizans kenti Trachtenberg, Bölüm 4, ss: 161-176.
9) Konstantinopolis ve Eyaletlerde Orta ve Geç dönem Bizans Mimarlığı R. Ousterhout, ‘An Apologia for Byzantine Architecture,’ Gesta 35 (1996): 21-33.
11) İslam yerleşimleri: Şam ve Bağdat D. Fairchild Ruggles, Islamic Gardens and Landscapes, Ch 1.
12) İslam yerleşimleri: Kahire, İsfahan, Konya D. Fairchild Ruggles, Islamic Gardens and Landscapes, Bölüm 2.
13) Orta Çağ kentleri: Romanesk Trachtenberg, Bölüm 5, ss: 185-190
14) Orta çağ kentleri: Gotik Trachtenberg,Bölüm 7, ss: 222-245.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:

Diğer Kaynaklar: Marvin Trachtenberg and Isabelle Hyman, Architecture from Prehistory to Post-Modernism. 2nd edition. New York: Harry N. Abrams, 2002.
R. Ousterhout, ‘An Apologia for Byzantine Architecture,’ Gesta 35 (1996): 21-33.
D. Fairchild Ruggles, Islamic Gardens and Landscapes, Ch 1., University of Pennsylvania Press, 2008

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Ödevler 1 8 8
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 94

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.