SEN3304 Human Computer InteractionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN3304 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi YÜCEL BATU SALMAN
Prof. Dr. ADEM KARAHOCA
Arş.Gör. MERVE ARITÜRK
Arş.Gör. SEVGİ CANPOLAT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Asıl amaç, yazılım mühendisliğinde kullanıcı merkezli tasarımı anlamaktır. HCI, hem akademik, hem de profesyonel, disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Bilgisayar bilimlerini, antropolojiyi ve eğitsel psikolojiyi vb. kapsar. Kullanıcı arayüzü tasarımı konuları ve son kullanıcıların yazılım geliştirme sürecindeki ihtiyaçları için kritiktir ve bu konular anlatılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. İnsan-bilgisayar etkileşimi ile ilgili temel terimleri ve kavramları tanımlar
2. Sınırları ve insan yeteneklerini tanımlar
3. Kullanıcı ve görev analizi gerçekleştirir
4. Kullanıcı arayüzü tasarlar ve prototipi geliştirir
5. Kullanılabilirlik testi adımlarını belirler
6. İnsanın bakış açısını analiz eder
7. Kullanıcı arabirimleri için renk ve tipografinin önemini anlatır
8. Erişilebilirlik, küreselleşme ve kişiselleştirme gibi yeni kullanıcı arayüzü tasarım tekniklerini gözden geçirir
9. Bir kullanıcının görev ve amaç yapılarına uygun hiyerarşik bir model belirler
10. HCI'ın yeni araştırma alanlarını belirler

Dersin İçeriği

Dersin içeriği hci kavramları, etkileşimli sistemleri doğallaştırma, kullanıcı-merkezli sistem tasarımında kullanıcı modelleme, kullanıcı merkezli sistem tasarım süreci, görev analizi, gereksinimleri toplama, storyboard ve prototipleme, bilişsel fizyoloji,insan işlemci modeli, basit teorileri ilerletmek, insan kavrayışı teorileri, gözlemsel değerlendirme ve protokol analizi, deneyler konularından oluşmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Etkileşimli Tasarım nedir?
2) Etkileşimi anlama ve kavramsallaştırma
3) Bilişsel Faaliyetler
4) Sosyal Etkileşim ve Tasarım
5) Duygusal Etkileşim ve tasarım
6) Arayüzler ve Tasarım
7) Arayüzler ve Tasarım İlkeleri
8) Veri Toplama Yöntemleri
9) Veri analizi, yorumlanması ve sunumu
10) Etkileşimli Tasarım Süreci
11) Kullanıcı Merkezli Arayüz Değerlendirme Yöntemleri
12) Proje Sunumları
12) Proje Sunumları
14) Proje Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Preece, Rogers, Sharp, Interaction Design Beyond Human-Computer Interaction, 2015, 4th edition, Wiley,
Serengül Smith Atakan, Human Computer Interaction, Thomson, 2006, ISBN: 1-84480-454-2
Alan Dix, Janet Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale, Human – Computer Interaction, Third Edition, Pearson Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar: Yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 9 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Proje 1 8 8
Küçük Sınavlar 9 5 45
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 139

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.