SEN1001 Introduction to Programming (Java)Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN1001 Programlamaya Giriş (Java) Bahar 2 2 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ÖZGE YÜCEL KASAP
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. DUYGU ÇAKIR YENİDOĞAN
Arş.Gör. SEVGİ CANPOLAT
Arş.Gör. MERVE ARITÜRK
Dr. Öğr. Üyesi BETÜL ERDOĞDU ŞAKAR
Arş.Gör. ÇİĞDEM ERİŞ
Dr. Öğr. Üyesi TAMER UÇAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Programlamada tecrübesi olan ya da olmayan öğrencilere yönelik bu derste nesne tabanlı yapıya sahip Java programlama diline giriş yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler Java dilini kullanarak temel proglamlama becerilerini edinerek, Sun Microsystems, Inc. Java platformunda Eclipse, Netbeans gibi başka tümleşik geliştirme ortamlarında (IDE) derleyip çalıştırabileceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Java programlama dillerinde temel kavramları ve kategorileri tanımlar
2. Belirli bir yazılım sorununu çözmek için, Java programları geliştirir, test eder ve çalıştırır
3. Int, char, double, String gibi temel veri tiplerini tanımlar
4. Aritmetik, ilişkisel ve mantıksal ifadelerin, tip dönüşümlerinin, atama ifadelerinin, seçme ve yineleme ifadelerini ve koşullu dallanmaları tanımlar
5. Metodları kullanma, ihtiyaç durumunda girdi gönderme, çıktı alma özelliklerini kullarak, public/private ve static/static olmayan metodları oluşturma ve çağırma becerisini gösterir.
6. Java programında yineleme yapılarını (for, while, do-while) kullanma becerisini gösterir
7. Java dilinde dizi ve array list yapılarını kullarak çıktılar alır.
8. Math sınıfına ait random metodu ile ya da Random sınıfına ait nextInt metodu ile rastgele sayılar oluşturabilme becerisine sahiptir.
9. Hazırladığı sınıfları kullanarak nesneleri oluşturma ve bu sınıfları metodlar içerisinde girdi ya da çıktı olarak tanımlama, dizi ve arrayList yapıları içinde saklama becerilerine sahiptir

Dersin İçeriği

Dersin içeriği temel programlama için gerekli ilkel ve referans tipler, atamalar, aritmetik ve mantıksal operatörler, kontrol ifadeleri (if/else, switch/case kontrolleri ve döngüler), metod ve nesneler, UML diyagramları, set/get metodları, yapıcılar, tek ve çok boyutlu diziler ve Arraylist'ler başlıklarından oluşmaktadır. Final sınavına girebilmek için en az 4 derse katılım şartı aranmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon Ders işleniş şekli ve karşılıklı beklentiler
2) Java uygulamarına ve programcılığa giriş Kullanılacak ortamın kurulması
3) Kontol ifadeleri: Bölüm 1 Ünite 3
4) Kontrol ifadeleri: Bölüm 2 Ünite 4
5) Metodlar Ünite 5
6) Diziler Ünite 6
7) Diziler 2 Ünite 6&7
8) Tekrar + Soru/Cevap + Ara Sınav
9) Çok boyutlu Diziler Ünite 8&9
10) Sınıf ve nesnelere giriş Ünite 10
11) Sınıf ve nesneler II Ünite 10
12) Sınıf ve metodlar: Detaylı inceleme Ünite 11
13) Sınıf ve metodlar: Detaylı inceleme 2 Ünite 13
14) String Veri Yapısı Ünite 13

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Paul Deitel, Harvey Deitel, Java: How to Program, 9th Edition, 2011, Pearson, ISBN-10: 0132575663, Edition: 10th
Diğer Kaynaklar: Liang, Introduction to Java Programming, 8e, Pearson Education, Addison Wesley, 2008, ISBN 978-0-321-50968-0

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 8 % 0
Laboratuar 2 % 20
Küçük Sınavlar 9 % 22
Ara Sınavlar 1 % 18
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 5 3 15
Ödevler 5 10 50
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 18 18
Toplam İş Yükü 154

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.