NMD3102 Globalization and Media Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NMD3102 Küreselleşme ve Medya Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TİRŞE ERBAYSAL FİLİBELİ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. HASAN KEMAL SUHER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Ders, küreselleşme, iletişim ve habercilik arasındaki ilişkiyi teorik açıdan inceler ve küresel iletişimin yeni teknolojiler açısından değişen yönlerini ele alır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- küreselleşmenin ve yeni teknolojilerin haber üretimine etkisini öğrenmiş olacaklar,
-Dünyadaki küresel değişimlerin ve etkilerini kavrayarak, bunlara dair haber yapma beceresi kazanacaklar,
- Küresel haber ağlarının nasıl işlediğine dair BBC,CNN, Reuters gibi uluslararası kurumlar örnek olarak inceleyeceklerdir,
- derste yapılan uygulamalar sayesinden uluslararası haber yazma teknikleri konusunda yeni beceriler edineceklerdir.

Dersin İçeriği

Dersin amacı, öğrencilerin küresel iletişim sürecini kavramaları ve uluslararası haberlerin üretimi konusunda hem teoridk hem de pratik bilgi ve beceriler edinmesidir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş
2) Küreselleşme nedir?
3) Küreselleşme ve Zaman & Mekan kavramı
4) Medya ve Küreselleşme arasındaki bağı anlama
5) Kültür ve Kültürel Emperyalizm
6) Hakikat Sonrası & Enformasyonel Alan (Yankı Odaları, Filtre Balonları, vb.)
7) Vize Sınavı
8) Pratik: haber analizi
9) Hakikat Sonrası & Popülizm
10) Büyük Veri & Veri Madenciliği
11) Hakikat sonrası & popülizm
12) Büyük veri & veri madenciliği
13) Tüketim Toplumu
14) Genel tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: "Theories of Globalization", William I. Robinson
"Time and Space Reunited", Zygmunt Bauman
"Media and Globalization", Douglas Kellner &Clayton Pierce
"Consumer Society", Jean Baudrillard

Diğer Kaynaklar: "Theories of Globalization", William I. Robinson
"Time and Space Reunited", Zygmunt Bauman
"Media and Globalization", Douglas Kellner &Clayton Pierce
"Consumer Society", Jean Baudrillard

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Sunum / Seminer 1 3 3
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 121

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.