NMD4901 Media, Diversity and DiscriminationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NMD4901 Medya, Çeşitlilik ve Ayrımcılık Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TİRŞE ERBAYSAL FİLİBELİ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi TİRŞE ERBAYSAL FİLİBELİ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ayrımcılık, tüm toplumların temel sorunlarından biri olduğu gibi, medyanında günümüzdeki en büyük sorunlarından biri. Diğer yandan çoğulculuk, medya açısından en popüler kavramlardan biri halini almış durumda. Medyanın kalıp yargıları ve kültürel imajları yaratma ve dağıtma konusundaki rolüne odaklanan bu ders öğrenicleri medya, ayrımcılık ve çoğulculuk konularındaki temel teorilerle tanıştırmayı, böylelikle onların medya üretiminde eleştirel bir perspektif geliştirebilmelerine yardımcı olmayı ve medya içeriğini derinlemesine tartışabilmek için öğrencilere olanak tanımayı amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
- Çoğulculuk ve ayrımcılık konularındaki teoriler hakkında bilgi sahibi olacak,
- Medya içeriğini daha eleştirel ve etik bir yolla analiz etme yeteneği edinecek,
- Medyada çoğulculuğun önemi ve ayrımcı kalıp yargıların yarattığı tehlike hakkında bilgi sahibi olacak,
- Günümüzün medya ortamıyla ilgili eleştirel bir anlayış geliştirecek,
- Medya okuryazarlığı kavramı hakkında bilgi sahibi olacak,
- Ders için hazırlayacakları geniş ölçekli ödev sayesinde gerçek hayattaki ayrımcılık ve çoğulculuk örnekleriyle ilgili bilgi sahibi olacaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders önclikle öğrencilere toplumsal bağlamda çoğulculuk, kimlik, farklılıklar ve saygı kavramları ile ilgili ana teorileri aktaracaktır. Öğrenciler, dünyada medya ve çoğulculuk arasındaki ilişkiye dair güncel tartışmalarla tanışacak ve aynı tartışmalarla ilgili kendi düşüncelerini derslikte ortaya koymaları konusunda cesaretlendirileceklerdir. Ardından ders ayrımcılık konusuna yönelecektir. Öğrenciler bu kavramla ilgili olarak bilgilendirilecek ve medyadan alınan çok sayıda örnek üzerinden bu konuyu tartışmaları için motive edilecektir. Hemen her hafta, o haftanın konusuyla ilgili bir film ya da belgesel izlenecek ve hem konunun farklı bakış açılarından nasıl değerlendirildiği görülmeye çalışılacak hem de izlenen filminayrımcılık ve çoğulculuk kavramlarının perspektifinden analiz edilmesi sağlanacaktır. Öğrenciler ayrıca, ortamını kendilerinin belirleyeceği ve gerçek hayatta karşılarına çıkan ayrımcılık ya da çoğulculuk örnekleriyle ilgili olacak bir dönem projesi hazırlayacaktır. Bu proje bir televizyon, radyo, internet ya da gazete/dergi içeriği şeklinde hazırlanabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş
2) Anahtar kavramlar: stereotipler, ayrımcılık, medyada çoğulculuk and çeşitlilik
3) Kültürel çeşitlilik ve azınlık grupları 1: ırk ve etnik köken
4) Kültürel çeşitlilik ve azınlık grupları 2: din ve etnik köken
5) Sınıf içi tartışma: Bilgi Doğrulama 101
6) Barış çalışmaları: Yapısal ve kültürel şiddet
7) Toplumsal cinsiyet çalışmaları bölüm 1: imge, rol ve kadınların sosyal koşulları Toplumsal cinsiyet çalışmaları bölüm 2: LGBTQI+ temsili ve cinsel yönelim
8) Engelli bireyler ve yaş ayrımcılığı Çocukların ve gençlerin medyada temsili
9) Medyada çoğulculuk ve çeşitlilik
10) Medyada çoğulculuk 2.0: Dijital tehditler ve demokrasi
11) Sınıf içi tartışma: Algoritma ırkçı olabilir mi?
12) Sunumlar
13) Sunumlar
14) Dönemin gözden geçirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Eugenia Siapera. Cultural Diversity and Global Media: The Mediation of Difference. Sussex: Wiley Blackwell, 2010.

John Fiske & John Hartley. Reading Television. London: Routledge, 2004.

Laura Hurd Clarke. Facing Age: Women Growing Older in Anti-Aging Culture. New York: Rowman & Littlefield, 2011.
Diğer Kaynaklar: Eugenia Siapera. Cultural Diversity and Global Media: The Mediation of Difference. Sussex: Wiley Blackwell, 2010.

John Fiske & John Hartley. Reading Television. London: Routledge, 2004.

Laura Hurd Clarke. Facing Age: Women Growing Older in Anti-Aging Culture. New York: Rowman & Littlefield, 2011.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Sunum / Seminer 1 6 6
Proje 1 30 30
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 151

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.