POL2731 Electoral Systems and Party SystemsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POL2731 Seçim Sistemleri ve Parti Sistemleri Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ESRA ALBAYRAKOĞLU
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ARDA CAN KUMBARACIBAŞI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut değil.
Dersin Amacı: Bu ders anlamda parti politikalarını ve seçim sistemlerini anlamak için analitik bilgi ve pratik becerileri sağlamayı hedefler. Ayrıca bu ders: partileri, partilerin tanımı, tarihçesi, değişimi, türleri ve sınıflandırmalarını, demokratik ve demokratik olmayan düzenlerde partilerin fonksiyonlarını, parti teşkilat ve örgüt yapılarını, üyeleri ve üyelerin sınıflandırmasını, meclis gruplarını, parti liderlerini ve liderlikle ilişkili teorileri, partilerle ilgili teorileri, seçmenleri, seçmenlerin davranışlarını, oy verme türlerini, temsil kavramı ve temsil teorilerini, seçimleri, seçim türlerini, seçim kuralları ve sistemlerini, farklı sistemlerde ortaya çıkabilen sorunları, başkanlık ve parlamenter sistemleri gibi çok önemli konuları incelemeyi ve analiz etmeyi hedefler. Bunu yaparken farklı ülkeler ve örneklerden karşılaştırmalı bir şekilde faydalanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. Demokrasi ve parti siyasetinin temel kavramlarını kavrar.
2. Siyasi rejimlerin liberalden liberal olmayana – seçimlik demokrasilerden otoriter ve totaliter rejimlere nasıl çeşitlendiğini inceler.
3. Başlıca sanayi ve sanayi sonrası toplumların ve başlıca az gelişmiş dünya ülkelerinin hükümet sistemlerini ve parti politikalarını, işleyişini ve sistemlerini karşılaştırır.
4. Parlamenter ve başkanlık hükümet sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini somut örnekler üzerinden belirler.
5. Üniter, federal ve yetki devri sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini somut örnekler üzerinden belirler.
6. Çoğunluk, nispi temsil ve karma seçim sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini belirler.
7. Siyasi partilerin, parti sistemlerinin ve farklı seçim sistemlerinin siyasi rejimleri nasıl etkilediğini inceler.
8. Dünya siyasetinde son dönem eğilimleri değerlendirir.

Dersin İçeriği

• Demokrasi Teorileri
• Siyasi Kurumları
• Siyasi Parti Teorileri
• Siyasi Aktörler
• Siyasi partiler ve teşkilatları
• Parti Sistemleri
• Seçimler ve Seçmen Davranışı
• Seçim Sistemleri
• Vaka incelemeleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Hafta: Derse Giriş
2) 2. Hafta: Demokrasi Teorileri Ostrogorski, M. - Democracy & the Organization of Political Parties. Kirchheimer, O. - The Transformation of Western European Party Systems.
3) 3. Hafta: Temsil, Delegasyon ve Hesap Verebilirlik Strøm, K. & Müller, W.C. - Policy, Office, or Votes? How Political Parties in Western Europe Make Hard Decisions.
4) 4. Hafta: Yönetişim, Siyasi Kültür ve Yeni Vatandaşlık Siyaseti Gallagher, M., Laver, M. & Mair, P. - Representative Government in Modern Europe.
5) 5. Hafta: Başkanlık Sistemleri ve Parlamenter Sistemler Michels, R. - Political Parties: A Sociological Study of the Organizational Tendencies in Modern Democracies.
6) 6. Hafta: Siyasi Partiler, Teşkilatlar ve Üyelik Panebianco, A. - Political Parties: Organization & Power.
7) Ara Sınav
8) 8. Hafta: Siyasi Parti Teorileri Hirschman, A.O. - Exit, Voice, & Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, & States.
9) 9. Hafta: Parti Sistemleri Sartori, G. - Parties & Party Systems: A Framework for Analysis.
10) 10. Hafta: Katılım, Seçmen Davranışı ve Seçimler Diamond, L. & Gunther, R. - Political Parties & Democracy.
11) 11. Hafta: Seçim Sistemleri Lipset, S.M. & Rokkan, S. - Party Systems & Voter Alignments.
12) 12. Hafta: Avrupa'da Parti Siyaseti ve Seçimleri Kitschelt, H. - The Logics of Party Formation: Ecological Politics in Belgium & West Germany.
13) 13. Hafta: ABD'de Parti Siyaseti ve Seçimler Ware, A. - Political Parties & Party Systems. Mair, P. - Party System Change.
14) 14. Hafta: Türkiye'de Parti Siyaseti ve Seçimler Sayarı, S. & Esmer, Y. – Politics, Parties and Elections in Turkey.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Diamond, L. & Gunther, R. - Political Parties & Democracy.
Gallagher, M., Laver, M. & Mair, P. - Representative Government in Modern Europe.
Gunther, R., Montero, J.R. & Linz, J.J. - Political Parties: Old Concepts & New Challenges.
Hirschman, A.O. - Exit, Voice, & Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, & States.
Katz, R.S. & Mair, P. - How Parties Organize: Change & Adaptation in Party Organization in Western Democracies.
Kirchheimer, O. - The Transformation of Western European Party Systems.
Kitschelt, H. - The Logics of Party Formation: Ecological Politics in Belgium & West Germany.
Laver, M. & Benoit, K. - Party Policy in Modern Democracies.
Lipset, S.M. & Rokkan, S. - Party Systems & Voter Alignments.
Michels, R. - Political Parties: A Sociological Study of the Organizational Tendencies in Modern Democracies.
Ostrogorski, M. - Democracy & the Organization of Political Parties.
Panebianco, A. - Political Parties: Organization & Power.
Sartori, G. - Parties & Party Systems: A Framework for Analysis.
Strøm, K. & Müller, W.C. - Policy, Office, or Votes? How Political Parties in Western Europe Make Hard Decisions.
Ware, A. - Political Parties & Party Systems.
Mair, P. - Party System Change.
Sayarı, S. & Esmer, Y. – Politics, Parties and Elections in Turkey.
Diğer Kaynaklar: Articles in Course Package
----

Ders Paketindeki Makaleler

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 102
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.