ADV3633 Cases in Marketing CommunicationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV3633 Pazarlama İletişiminde Örnek Olaylar Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. HAKKI PINAR KILIÇ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. HAKKI PINAR KILIÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere dünyada gelişen pazarlama iletişimiyle tanıştırmak ve konunun önemini anlatmaktır.
Ayrıca iş planlarının, pazarlama planlarının ve reklam planlarının anlatılması olacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Değişik konularda hazırlanmış vakalarla öğrenciler eğitileceklerdir. Vakalar hem ulusal hem de uluslararası markalardan seçilicektir.
Böylece öğrenciler konuyu gerçek vakalardan öğreneceklerdir.

Dersin İçeriği

Bütünleşik pazarlama iletişiminin çeşitli araçlarıyla tanışmak ve bu araçların ne zaman, nasıl durumlarda kullanılacağı sunulacaktır. Bunu yaparken markaya en uygun iletişim strateji ve planlarının nasıl oluşturulacağı tartışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Pazarlama planı nasıl hazırlanır?
2) SWOT ve PEST nasıl kullanılır? e-Bay'den gelinlik alma vakası
3) Az ilginlik ne yoğun ilginlik ürünlerinde konumlama
4) Tani bir kavram: Talep zinciri Zara vakası
5) Tüketici öngürüleri
6) Tüketiciyi tanımada yeni bir yöntem: PULSE Zeytinyağı ihracı vakası
7) Pazarlamanın mali yönleri
8) Marka Migrosun kendi markaları
9) Etkili brief nasıl yazılır)
10) İş planı nasıl hazırlanır? Volvo
11) Are 4 P's of Marketing dead?
12) Reklam Planı nasıl hazırkanır? Starbucks
13) İletişim planı nasıl hazırlanır?
14) Konuların gözden geçirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Marketing Communications
Engagement, Strategies and Practice
Chris Fill
Prentice Hall/Financial Tmes
4th Edition

2 Management in Turkey: Cases and Challenges
Donald N. Thompson
Gazi Kitapevi, Ankara

3, The New Marketing Paradigm.
Integrated Marketing Communications
Don E. Schultz, Stanley I Tannenbaum, Robert F. Lauterborn
4. Best Practice Cases in Branding
Kevin Lane Keller
Pearson Prentice Hall
Diğer Kaynaklar: Adverting Age
Campaign
Marketing Türkiye
MediaCat

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 6 % 60
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 6 3 18
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 133

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.