POV4337 Picture TheoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POV4337 Resim Kuramı Güz 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. DENİZ EYÜCE ŞANSAL
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. LEWIS KEIR JOHNSON
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste temel amaç öğrencileri farklı resimlerin ne olduğu, ne anlama geldiği, ne yaptığı ve ne yapabilir hale getirilebileceği üzerine bilinen ve etkili olan kuramsallaştırmalar ile tanıştırmaktır. Bunun sonucu olarak ders, öğrencilere görsel kültürü oluşturan görsel materyali anlama ve değerlendirme konusunda rehberlik yapmayı ve aynı zamanda bir resmi, resimsel işi ya da metni değişik ya da istisnai yapanın ne olduğu hakkında düşünme becerisi vermeyi hedefler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Görüntü ve medya analizinin farklı metodolojik dillerini tanır.
2. Görüntü ve medyanın analiz ve değerlendirmesinin farklı kavramsallaştırmalarındaki amaçları tanır.
3. Görüntü ve medya analizinin kavramsal çerçevesini değiştirme becerisi gösterir.
4. Görüntü ve medya açıklamalarının kavramsal çerçevesini değiştirme becerisi gösterir.
5. Görüntü ve medya değerlendirmesinin kavramsal çerçevesini değiştirme becerisi gösterir.
6. Görüntü ve medyada analize izin vermeyen yanları ayırır.
7. Görüntü ve medyada mantık ve anlamın karmaşıklığına karşılık verir.
8. Analiz ve değerlendirmenin problematiğini yansıtan, yanıtlayan ya da onun ötesine geçen görüntüler üretir.


Dersin İçeriği

Bu ders, görsel öğeleri okumak ve anlamak için bugüne kadar geliştirilen analiz yöntemlerini inceler. Öğrencilerin, görsel kültürümüzün temelini oluşturan farklı mecraları okuma becerisini geliştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda, öğrencilerin mevcut görsel üretimlerini sınıfta paylaşarak sunum ve eleştiri teknikleri konusunda ilerlemelerini hedefler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: gerçek, realite ve temsil
2) Form, ikonografi, ikonoloji ve formalizm Okumalar haftalık olarak verilir.
3) Sanat, tarih, resimler ve ideoloji Okumalar haftalık olarak verilir.
4) Ödev I Ödevler üzerine çalışma.
5) Semiyoloji ve semiyotik Okumalar haftalık olarak verilir.
6) Hermenitik ve diskur teorisi Okumalar haftalık olarak verilir.
7) Vize öncesi tekrar ve Ödev II Ödevler üzerine çalışma.
8) Sanat ve fotoğrafta gerçekçiliği teorize etmek Okumalar haftalık olarak verilir.
9) Dijital fotoğrafı kuramsallaştırmak Okumalar haftalık olarak verilir.
10) Ödev III Okumalar haftalık olarak verilir.
11) Film ve televizyonu kuramsallaştırmak Okumalar haftalık olarak verilir.
12) Videoyu kuramsallaştırmak Okumalar haftalık olarak verilir.
13) Yeni medya, websitesi, müzik videosu ve görüntü akışını kuramsallaştırmak Okumalar haftalık olarak verilir.
14) Tekrar Okumalar haftalık olarak verilir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Howells, R. (2003). Visual culture. Malden, MA: Blackwell Publishers.
Diğer Kaynaklar: 1. Comer, S. (2009). Film and video art. London: Tate.
2. Manghani, S., Piper, A. & Simons, J. (2006). Images : a reader. London Thousand Oaks: SAGE Publications.
3. Wells, L. (2003). The photography reader. London New York: Routledge.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 3 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.