ACL4001 Introduction to Women’s StudiesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL4001 Kadın Çalışmalarına Giriş Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. GÖNÜL BAKAY
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı:
* öğrencilere Kadın Çalışmalarını tanıtarak , cinsiyetin yaşadığımız dünyada kadınların sosyo-ekonomik statusunu etkileyen bir değişken olarak önemini incelemek

* öğrencileri feminist düşüncenin ana akımları ve kadın çalışmalarını oluşturan ilgili alanlarla ilgili bilgilendirmek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi alan öğrenciler aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaklar:

* bu derste öğrendiklerini nasıl diğer edebiyat derslerinde öğrendikleriyle karşılaştırıp bütünleştirebileceklerini

* feminist çalışmaları ile ilgili teminoloji

* önemli feminist eleştirmenler ve teorisyenler
* feminist eleştiri ve benzeri eleştiri okulları
* feminist bir bakış açısıyla edebi metinleri analiz etme

Dersin İçeriği

İkinci Dalga Feminizm: Beauvoir, Millet, Friedan, Greer
Mit eleştirisi: Nancy Chodorow,Virginia Woolf, Mary Dally, Annis Pratt, Bettina L. Knapp

Marksist, Sosyalist, Feminist eleştiri: Tillie Olsen, Juliette Michele, Michael Barret

Psikoanalitik eleştiri :Freud and Lacan , Juliette Michele, Ellen Moers and Sandra Gilbert, Susan Gubar,Zora Neale Hurston.

Post-yapısalcılık, yapıçözümü, Post modernizm : Saussure, Foucault, Roland Barth, Hortense Spillers, Alice Jardine, Meaghan Morris,
Duplessis

Siyah Feminizm: The African Diaspora and Caribbean Feminist Criticizm: Alice Walker, Audre Lorde, Barbara Christian

Lezbiyen feminizt eleştiri: Adrienne Rich, Bonnie Zimmerman,Toni Morrison , Jane Rule , Mary Dally

Üçüncü Dünya Feminist eleştirisi: Rosario Castellanos, Chandra Mohanty, Gloria Andalzua, Rey Chow, Diane Bell

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Beauvoir-------The Second Sex pages 351- 392 ,445-500 The Feminine Mystique, pages 1-70 Germaine Greer ------The Female Eunuch Kate Millett--------Sexual Politics 60-108,157-176. Okuma
2) Beauvoir-------The Second Sex pages 351- 392 ,445-500 The Feminine Mystique, pages 1-70 Germaine Greer ------The Female Eunuch Kate Millett--------Sexual Politics 60-108,157-176. Okuma
3) Beauvoir-------The Second Sex pages 351- 392 ,445-500 The Feminine Mystique, pages 1-70 Germaine Greer ------The Female Eunuch Kate Millett--------Sexual Politics 60-108,157-176. Okuma
4) Virginia Woolf--------To The Lighthouse D.V.D Nancy Chodorow-------The Reproduction of Mothering 11-39,72-92,191-219. Annis Pratt ---------Archtypal Patterns in Women’s Fiction. 3-12,73-94 Okuma
5) Tillie Olsen-------Silences 6-21,122-152, Juliette Michele------Psychoanalysis and Feminism ,170-222. 253-273 Okuma
6) Wittig-----The Straight Mind and other Essays 9-20 Helene Cixous -------Writing The Feminine 3-50 Luce Irigaray------The Speculum of The other Woman Julia Kristeva ----- Women’s Time. 187-211 Okuma
7) Genel Tekrar Okuma
8) Sandra Gilbert and Susan Gubar-----The Madwoman in The Attic 45-70 Zora Neale Hurston ------Their Eyes Were Watching God 9-80 Okuma
9) Sandra Gilbert and Susan Gubar-----The Madwoman in The Attic 45-70 Zora Neale Hurston ------Their Eyes Were Watching God 9-80 Okuma
10) Foucoult: The Order of Things 30-50 Spivak : In Other Worlds 95-133 Okuma
11) Alice Walker ----- The Meridian Audre Lorde------ Sister Outsider 13-64,81-109 Okuma
12) Alice Walker ----- The Meridian Audre Lorde------ Sister Outsider 13-64,81-109 Okuma
13) Adrienne Rich-----Of Woman Born 21-83 Toni Morrison----- Beloved Okuma
14) Andalzua---- Borderlands, Making Face, Making Soul 75-114. Diane Bell-----Daughters of The Dreaming Okuma
15) Yarıyılsonu Sınavı Okuma
16) Yarıyılsonu Sınavı Okuma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The Second Sex , The Feminine Mystique, The Female Eunuch, Sexual Politics, To The Lighthouse, The Reproduction of Mothering , Archtypal Patterns in Women’s Fiction, Silences ,Psychoanalysis and Feminism , The Straight Mind and other Essays ,
Writing The Feminine , The Speculum of The other Woman, Women’s Time, The Madwoman in The Attic
Their Eyes Were Watching God, The Order of Things , The Meridian , Sister Outsider, In Other Worlds, Of Woman Born, Beloved , Borderlands, Making Face, Making Soul , Daughters of The Dreaming
Diğer Kaynaklar: none

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 3 % 20
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.