ADV4634 Ad LawBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4634 Reklam Hukuku Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜL ŞENER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı reklama yönelik hukuki konulara ilişkin bir anlayış geliştirmek ve Türkiye'deki reklam özdenetim standartlarını incelemek ve tartışmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

1- Reklam pratiğiyle ilgili olarak hukuki problemler ve çözüm yollarına yönelik farkındalığa sahip olacak ve eleştirel bir bakış geliştirecektir.
2- Reklamın hedeflediği/hizmet ettiği işkolları, tüketici ve amaca yönelik hukuki düzenlemeleri araştıracak ve bu bilgiyi değerlendirme yetisi kazanacaktır.
3- Reklama yönelik hukuki düzenlemelerin incelenmesi yoluyla reklam etiğini anlayacaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders reklama yönelik hukuki düzenlemelerin ve Türkiye'deki kanun düzenleyici kurumların konuyla ilgili yaklaşımlarının incelenmesini içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Ders içeriğinin anlatılması.
2) Türkiye'de reklam denetimi: - RÖK - Uluslararası reklam uygulama esasları Konuyla ilgili ders kitabındaki bölüm okunacaktır.
3) Reklam yanlışlarına genel bakış. Konuyla ilgili ders kitabındaki bölüm okunacaktır.
4) Reklam yanlışları: Doğrusu ne? Konuyla ilgili ders kitabındaki bölüm okunacaktır.
5) Telif hakları
6) Reklamda rekabet esasları
7) Yükselen trend: Ürün yerleştirme. - Yeni kanun ve yönetmeliğin getirdikleri. Konuyla ilgili ek okumalar dağıtılacaktır.
8) Vaka incelemesi
9) Tüketici gözüyle bakmak.
10) Reklam ve etik: - Özel tüketici segmentleri: Çocuklar ve gençler Konuyla ilgili ders kitabındaki bölüm okunacaktır.
11) Reklam ve etik. - Doğruyu söylemek. Ders kitabındaki ilgili bölüm okunacaktır.
12) Reklam ve hukuk: Uzman görüşleri 1 - Konuk konuşmacı (Kanun düzenleyici)
13) Reklam ve hukuk: Uzman görüşleri 2 - Konuk konuşmacı (Reklamveren)
14) Dijital çağda reklam özdenetimi: - Konuk konuşmacı (dijital ajans)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Reklam ve reklam mevzuatı, Zakir Avşar / Müge Elden
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 134

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.