ADV4629 Media EthicsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4629 Medya Etiği Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜL ŞENER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Program bileşenleri bulunmamaktadır
Dersin Amacı: Medya Etiği dersi günümüzde dünyada medyanın gücünü ve medya ile etik ilişkilerine odaklanacaktır. Bu ders medya etiği hakkında, "etik nedir? toplumun siyasi ve toplumsal meseleleriyle medya etiği arasındaki bağlantılar nelerdir? medyanın etik davranması niçin gerekir? medya toplumda güven duygusu yaratmak ve daha etik karar verme süreçlerinin oluşturulması amaçlarıyla kamuya nasıl daha iyi hizmet edebilir?" türü sorular sormaktadır. Bu kapsamlı sorular, basılı, görsel-işitsel medya, reklamcılık ve halkla ilişkiler sektörlerine özel önem atfedilerek tartışılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Etik konusundaki felsefi tartışmalara aşina olmak
II. Medya ve iletişim konusunda çalışan akademisyenlerin etik konusuna nasıl yaklaştıklarını kavramak
III. Ahlak ve etik arasındaki farkları anlamak
IV. Medyada neyin etik olup neyin olmadığını tartışabilecek analitik araçları geliştirmek
V. Medya çalışanlarının ne tür etik sorun ve ikilemlerle karşılaştıklarını ve bunları nasıl çözdüklerini anlamak
VI. Türk medyasında karşılaşılan etik sorunlarını analiz etmek
VII. Develop a sort of oath for media ethics that garners the majority of class’ approval

Dersin İçeriği

Dersin her haftasında görsel-işitsel örnekler ve metin analizleriyle farklı kavramları ve farklı sektörleri ele alacak, etik standartların nasıl yükseltilebileceğini tartışacağız. Ulusal ve küresel örneklerde bu kavram ve sektörlere odaklanacağız. Derslerin ilk saatinde kavramlar aktarılacaktır. Derslerin ikinci saatinde ise öğrenciler tartışma grupları kurarak bunları daha ayrıntılı şekilde ele alacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1)
1) Dersin ve kuralların sunumu
2) Medya Etiğinde Temel Kavram ve Görüşler Patterson ve Wilkins, 1. Bölüm
3) Enformasyon Etiği Patterson ve Wilkins, 2. Bölüm
4) Reklamcılıkta Etik konuları (Dönem Projeleri için konu seçimi) Patterson ve Wilkins, 3. Bölüm
5) Halkla İlişkilerde Etik Konuları (Dönem Projesi Konusuyla ilgili geri dönüş sağlanması) Patterson ve Wilkins, 4. Bölüm
6) Mahremiyet Konuları (Dönem Projesi konusunda istişare) Patterson ve Wilkins, 5. Bölüm
7) Nefret Söylemi Patterson and Wilkins, 6. Bölüm
8) Çıkar Çatışması Patterson ve Wilkins, 7. Bölüm
9) Fotoğraf ve Videoda Etik Konuları Patterson ve Wilkins, 8. Bölüm
10) Sanal Dünyada Etik Patterson ve Wilkins, 9. Bölüm
11) Sanat ve Eğlence Dünyasında Etik Patterson ve Wilkins, 10. Bölüm
12) Dönem Projesi Sunumları
13) Dönem Projesi Sunumları
14) Dönem Projesi Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Philip Patterson & Lee Wilkins (2010). Media Ethics: Issues and Cases. New York: McGraw-Hill

Ek Kitap/Supplementary Book: Bülent Çaplı & Hakan Tuncel (ed) (2010) Televizyon Haberciliğinde Etik, Ankara: Fersa.
Diğer Kaynaklar: Ders işlenirken eklenecek online kaynaklar - Online sources TBA during the class discussions.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 15 % 20
Sunum 1 % 20
Projeler 1 % 40
Seminer 4 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 30
Sunum / Seminer 5 20
Proje 1 33
Toplam İş Yükü 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.