GEP0631 Sustainability and Climate ActionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0631 Sürdürülebilirlik ve İklim Eylemi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersin Amacı: Ders, iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için bilgilendirmeyi, farkındalık yaratmayı ve acil önlemler konusunda örnekler sunmayı amaçlıyor. Bu anlamda dersin katılımcılarına, izlenen küresel çevre politikaları ve ulusal iklim planlarına entegrasyonu hakkında bilgilenme, iklim eylemi kampanyalarına eleştirel bakış kazandırma, iklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik doğa tabanlı ve doğa dostu teknolojilerle getirilen çözümleri inceleme, sürdürülebilirlik felsefesini özümseme gibi konularda bireyden topluma yaşam alışkanlıklarımızı dönüştürmenin temellerini sunmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) İklim değişikliğinin ne olduğunu açıklayabilirsiniz.
2) İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine nasıl uyum sağlamayı planladığımızı anlatabilirsiniz.
3) Düşük karbon geliştirme fırsatlarını belirleyebilirsiniz.
4) Yeşil ve iklime dayanıklı kalkınmanın sağlanmasında şehirlerin oynayabileceği dönüştürücü rolü tanımlayabilirsiniz.
5) İklim müzakerelerinin nasıl çalıştığını açıklayabilirsiniz.
6) Bir iklim taahhüdü, proje veya politika oluşturabilirsiniz.
7) Hava durumu, iklim değişkenliği ve iklim değişikliğinin insan sağlığını nasıl etkileyebileceğini açıklayabilirsiniz.
8) Beslenmenizi değiştirmenin olumlu bir etki yaratmasının yollarını belirleyebilirsiniz.

Dersin İçeriği

Bu ders, iklim değişikliği önlemlerinin ulusal planlara entegrasyonu, eğitimin iyileştirilmesi, iklim değişikliğinin azaltılması, uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarılar konusunda farkındalık yaratılması konularına odaklanmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İklim Değişikliğine Giriş
2) Ekolojiye Genel Bakış
3) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İklim Eylemi
4) İklim Değişikliği ile İlgili Temel Kavramlar
5) İklim Değişikliğine Uyum
6) İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığı
7) Sürdürülebilir Beslenme, Tarım ve Gezegen Üzerindeki Etkileri
8) Doğa Tabanlı ve Doğa Dostu Teknolojilerle Çözümler
9) Devam Eden Uluslararası İklim Değişikliği Müzakerelerinde Kilit Konular
10) İklim Eylemlerinde Eğitim Kurumlarının Rolleri
11) Çalışma Örneği: İklim Eylemi ve Şehir: Bir Belediyenin Sürdürülebilir Çevre Projeleri
12) Dünyadaki İklim Eylemi Kampanyaları ve Türkiye'deki İklim Eylemlerine Genel Bakış
12) Dünyadaki İklim Eylemi Kampanyaları ve Türkiye'deki İklim Eylemlerine Genel Bakış
13) İklim Değişikliği Eylemi için Başlıca Zorluklar ve Fırsatlar
14) Genel Bakış

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: ItsLearning platformuna ders kaynakları ve notları öğretim elemanı tarafından yüklenecektir.
Diğer Kaynaklar: UNITAR, FAO, Birleşmiş Milletler

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 5
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 55
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 3 39
Sunum / Seminer 1 5 5
Proje 1 15 15
Küçük Sınavlar 2 10 20
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 122

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.