ACL3006 American Poetry IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL3006 Amerikan Şiiri II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amaçlarından biri Amerikan Şiirinde 1980li yıllara değin Modernizmi işlemek, T. S. Eliot ve Ezra Pound ile bu dönem şiirinin temel düşünce sistemini ve kural ve kavramlarını işledikten sonra da İmgecilik, Harlem Rönesansı, Gizdökümcülük, Yıkık Kuşak Şiiri gibi akım ve dönemlerin bilgisini ve örneklerini geniş kapsamlı bir şekilde işlemektir. İncelenecek diğer şairlerden bazıları şunlardır: W.C. Williams, R. Frost, W. Stevens, M. Moore, e.e. cummings, Langston Hughes, E. Bishop, A. Rich, S. Plath, A. Sexton, A. Ginsberg vb.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Öğrenciler 20. yüzyıl Amerikan şiirinde geniş kapsamlı bir okuma gerçekleştireceklerdir.
2. Bütün dünyayı etkileyen Modernizm ve belli başlı örnekleri hakkında fikir ve bilgi sahibi olacaklardır.
3. Bireysel, ulusal ve evrensel konulu şiirlerin değeri ve önemine ilişkin fikir sahibi olacaklardır.
4. 20. yüzyılın belli başlı şiir akımları, özellikle modernizm, imgecilik, simgecilik, savaş sonrası kuşak, gizdökümcüler, Yıkık Kuşak, hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
5. 20. yüzyıl Amerikan şiiri üzerindeki Avrupa şiirinin etkisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
6. Şairlerin hayalgücünü oluşturan ve dönemin önemli kavram ve akımlarının temelinde yatan etkenler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
7. 20. yüzyıl Amerikan şiirini oluşturan temel konular hakkında fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edip tartışmayı öğreneceklerdir.

Dersin İçeriği

19. yüzyıl sonundan, Emily Dickinson şiirinden Modernizme geçiş öncesi Naturalist şiir ve Stephen Crane, Edwin Arlington Robinson ile modernist şiire giriş akabinden T. S. Eliot, Robert Frost, İmgecilik ve Ezra Pound, William Carlos Williams şiirleri incelendikten sonra Wallace Stevens, Hart Crane, Marianne Moore & Theodore Roethke, e.e. cummings, Langston Hughes & Harlem Renaissance, Adrienne Rich, Gizdökümcü Şiir The Beat Generation (Yıkık Kuşak Şiiri).

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 19. yüzyıl şiirinin, özellikle Whitman & Dickinson şiirinin özet tekrarı ve Modernizme giriş Heath Anthology of American Literature, Vol II.
2) Modernizm & Doğalcılık: Stephen Crane & Edwin Arlington Robinson Crane: In the Desert (from The Black Riders), ‘A Newspaper is a Collection of Half-Injustices’ (from War is Kind) Robinson: Richard Cory, Miniver Cheevy, Eros Turannos
3) T.S. Eliot The Waste Land, The Love Song of J. Alfred Prufrock, Gerontion, Journey of the Magi
4) Robert Frost Mending Wall, Out Out- , Design, The Road Not Taken, Fire & Ice, Stopping by Woods on a Snowy Evening, The Gift Outright
5) Imgecilik & Ezra Pound In a Station of the Metro, Portrait d’un Femme, The River Merchant’s Wife: A Letter, A Pact, The Rest, Cantos.
6) William Carlos Williams Poem, Spring and All, The Red Wheelbarrow, The Dance, This Is Just to Say, Death
7) Wallace Stevens Sunday Morning, Snowman, Emperor of Ice-Cream, Thirteen Ways of Looking at a Blackbird
8) Genel Tekrar
9) Hart Crane At Melville’s Tomb, Chaplinesque (Written after Charles Chaplin’s film The Kid , 1921); from Voyages No I, ; To Brooklyn Bridge.
10) Marianne Moore & Theodore Roethke Moore: Poetry, The Past is the Present, New York, A Grave, The Student, In Distrust of Merits Roethke: Root Cellar, My Papa’s Waltz, The Waking, I Knew a Woman
11) e.e. cummings l(a , she being Brand, next to of course god america i; thy fingers make early flowers of, in Just-, anyone lived in a pretty bow town, Buffalo Bill’s, my sweet old etcetera, since feeling is first, o sweet spontaneous, somewhere i have never travelled, gladly beyond; spring is a perhaps hand.
12) Langston Hughes & Harlem Renaissance Harlem, Same in Blues, Weary Blues, Theme for English B
13) Adrienne Rich Adrienne Rich: Diving into the Wreck, Living in Sin, Rape, Storm Warnings, Face to Face, A Valediction Forbidding Mourning (after John Donne’s poem).
14) Gizdökümcü Şiir / Confessional Poetry John Berryman: Dream Songs 14, 29, 76, A Professor’s Song. Robert Lowell: Skunk Hour, To Speak of Woe That Is in Marriage, Mr. Edwards and the Spider, Eye and Tooth. Sylvia Plath: Daddy, Guardian, Elm, Mirror, Metaphors, Morning Song, Lady Lazarus, Ariel, Edge,Words. Anne Sexton: The Kiss, Lobster, You, Dr. Martin, All My Pretty Ones, Sylvia’s Death.)
15) Yarıyılsonu Sınavı
16) Yraıyılsonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The Penguin Book of American Verse
Heath Anthology of American Literature, Vol II
Diğer Kaynaklar: The Penguin Book of American Verse
Heath Anthology of American Literature, Vol II

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 9 % 10
Küçük Sınavlar 4 % 10
Seminer 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 5 5
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar 4 4 16
Ara Sınavlar 1 25 25
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 123

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.