ACL3004 American Novel IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL3004 Amerikan Romanı II Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. GÖNÜL BAKAY
Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu derste 20. Yüzyıl Amerikan düzyazısından örnek roman ve öyküler incelenecektir. Seçilen yapıtlar özellikle Doğalcılık, İzlenimcilik, Modernizm ve diğer edebi akımları örnekleyen yapıtlar ve ‘savaş sonrası’ kuşaklardan yazarlar arasından seçilecektir. İşlenecek yazarlar arasında şu isimler sayılabilir S. Anderson, J. London, E. Hemingway, F.S. Fitzgerald, T. Capote, W. Faulkner, J. Steinbeck, K. A. Porter, J. Kerouac, T. Capote; C. Mc Cullers, F. O’Connor, J. D. Salinger, J. Updike, T. Morrison and P. Auster.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Öğrenciler 1980li yıllara kadarki 20. Yüzyıl Amerikan düzyazı türünde geniş bir okuma gerçekleştirecekler.
2. Moderniz ve Yitik Kuşak hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
3. 20. Yüzyıl tarihi boyunca belli dönemleri temsil eden yapıtların önemi hakkında fikir sahibi olacaklardır.
4. 20. yüzyılın başta gelen edebi akımları hakkında (özellikle Doğalcılık, Modernizm, Gerçekçilik, Simgecilik vb.) fikir sahibi olacaklardır.
5. İkinci Dünya Savaşı sonrası kuşaklar içinde Yıkık (Beat) Kuşak yazarları, gerçekçiler ve Post-modern yazarların yapıtlarını çokkültürlülük açısından da inceleyeceklerdir.
6. 20. yüzyıl yazarlarının hayalgücünü şekillendiren temel fikirler ve kavramları inceleyeceklerdir.
7. 20. yüzyıl Amerikan romanının başta gelen konularını ve meselelerini inceleyip yazılı ve sözlü tartışmayı öğrenceklerdi

Dersin İçeriği

F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby,Sherwood Anderson, “Death in the Woods”,John Steinbeck, The Grapes of Wrath
William Faulkner ve 1940s; (1942, short stories) or one of the Three Famous Short Novels, Ernest Hemingway and the 1950s,The Old Man and the Sea
Truman Capote, “Children on Their Birthdays”, Jerome David Salinger , The Catcher in the Rye, Jack Kerouac & 1960s, On the Road, Toni Morrison & the 1970s, The Bluest Eye, Paul Auster & 1980s, The City of Glass/Cam Kent (First book of The New York Trilogy)

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Modernizm and the 1920li yıllar ve Yitik Kuşak F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby
2) Naturalizm & Modernism Sherwood Anderson, “Death in the Woods”
3) Doğalcılık, 1930lar, Büyük Buhran John Steinbeck, The Grapes of Wrath
4) 1930'lar, Naturalizm & Büyük Buhran Gazap Üzümleri romanının H. Ford tarafından yönetilen kült filmi ile karşılaştırılması
5) William Faulkner ve 1940lar A Rose for Emily and Other Stories (1942, short stories) Three Famous Short Novels: Spotted Horses, Old Man, and The Bear (1942, novellas)
6) Ernest Hemingway ve 1950ler The Old Man and the Sea
7) Ernest Hemingway The Old Man and the Sea
8) Genel Tekrar
9) Truman Capote “Children on Their Birthdays”
10) Jerome David Salinger The Catcher in the Rye
11) Jack Kerouac & 1960lar On the Road
12) Jack Kerouac & 1960lar On the Road
13) Toni Morrison & the 1970ler The Bluest Eye
14) Paul Auster & 1980ler The City of Glass (The New York Trilogy-Üçlemenin ilk kitabı)
15) Yarıyılsonu sınavı
16) Yarıyılsonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Okuma listesindeki yapıtlar, the reading list & Heath Anthology of American Literature, Volume II
Diğer Kaynaklar: The Reading Material, Heath Anthology of American Literature, Volume II

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 9 % 10
Küçük Sınavlar 4 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 5 5
Küçük Sınavlar 4 4 16
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 123

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.