ACL3005 American Poetry IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL3005 Amerikan Şiiri I Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin temel amacı başlangıcından 19. yüzyıl sonuna kadar Amerikan şiirinden örneklerin incelenmesidir. Anne Bradstreet gibi Püriten şairlerden başlayıp Freneau gibi Neo-Klasiklere kısa bir bakıştan sonra dersin büyük çoğunluğu Amerikan Rönesansı şiirine, Romantiklere (Amerikan Aşkıncı şairlerine) ayrılacaktır. Bu doğrultuda incelenecek şairlerin başında William Cullen Bryant, Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman ve Emily Dickinson gelmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Öğrenciler 19. yüzyıl Amerikan edebiyatı denemeleri ve şiirlerini, özellikle de Amerikan Rönesansı yapıtlarını okuyacaklar.
2. Öğrenciler, Amerikan şiirinin nasıl başlayıp nasıl geliştiğine ilişkin fikir sahibi olacaklar ve Amerikan Rönesansı yapıtlarının yeni bir ulusun kuruluşunda temel bir etmen oluşunun sebeplerini öğrenecekler.
3. Bireysel, evrensel ve ulusal şiirin yapıtaşlarına ilişkin öğrendikleri bilgiler onların şiir sanatının önemi hakkında da bilgilendirecek.
4. Ondokuzuncu yüzyılın ABD’sinin temel edebi akımları Coşumculuk (Romantisizm), Aşkıncılık (Transcendentalism) ve Gerçekçilik (Realizm) hakkında da bilgi edinecekler
5. Bu dönem şairleri üzerinde Püriten dönem yazar ve şairlerinin etkisi hakkında da fikir sahibi olacaklar.
6. Rönesans döneminde şairlerin hayalgücünü şekillendiren temel fikirleri öğrenecekler ve bu fikirler ile yeni kavramların yeni bir ulusun oluşumundaki katkı ve etkilerini öğrenecekler.
7. Ondokuzuncu yüzyıl Amerikan Şiirinin temel konularını inceleyip analiz ederek kendi fikirlerini ifade edebilmeyi de hem sınıf içi tartışmalarda, hem de yazılı ödev ve sınavlarında ifade edebilmeyi öğrenecekler.

Dersin İçeriği

Heath Anthology of American Literature, Vol I. Pp. 146-274,
Anne Bradstreet, “The Flesh and the Spirit” “To My Dear Loving Husband”
Edward Taylor, “Huswifery”
Neo-Klasisizm & Philip Freneau, “The Indian Student”
Romantisizm & William Cullen Bryant, “The Praries”, “Thanatopsis”, “The Yellow Violet”, “To a Waterfowl”, “The Poet”
Aşkıncılık& Ralph Waldo Emerson Essays: “Nature” & “The American Scholar”, “The Transcendentalist”, “Self-Reliance”
Ralph Waldo Emerson Poems: “The Rhodora”, “Each and All” & “The Snow-Storm”
Aşkıncılık& Henry David Thoreau Essays: “On Civil Government” (Civil Disobedience)
Selected sections from Walden (Where I Lived, and What I Lived for)
Edgar Allan Poe, The Philosophy of Composition
Edgar Allan Poe, Poetry: “A Dream Within a Dream”, “To Helen”, “Annabel Lee”, “The Raven”
Gerçekçilik & Walt Whitman “There Was a Child Went Forth” & Selections from Leaves of Grass
Gerçekçilik, Aşkıncılık &
Walt Whitman “Song of Myself”
Bilinç Şiiri & Emily Dickinson “Presentiment”, “Success is counted sweetest” “If I can stop one Heart from breaking” “Apparently with no surprise” , “Much Madness is Divinest Sense”
“I taste a liquour never brewed”, “There’s a certain slant of light”, “After great pain, a formal feeling comes”, “I heard a Fly buzz – when I died”, “I felt a Funeral, in my Brain”

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Aşkıncılık& Henry David Thoreau Denemeler: “On Civil Government” (Civil Disobedience) Selected sections from Walden (Where I Lived, and What I Lived for)
1) Giriş, Öncüler, Yeni Amerikalılar ve Püritenizm. Heath Anthology of American Literature, Vol I. Pp. 146-274
2) Anne Bradstreet, Edward Taylor “The Flesh and the Spirit” “To My Dear Loving Husband” “Huswifery”
3) Neo-Klasisizm & Philip Freneau “The Indian Student”
4) Romantisizm & William Cullen Bryant “The Praries”, “Thanatopsis”, “The Yellow Violet”, “To a Waterfowl”, “The Poet”
5) Aşkıncılık& Ralph Waldo Emerson Essays: “Nature” & “The American Scholar”, “The Transcendentalist”, “Self-Reliance”
6) Ralph Waldo Emerson Poems: “The Rhodora”, “Each and All” & “The Snow-Storm”
8) Genel Tekrar
9) Edgar Allan Poe The Philosophy of Composition
10) Edgar Allan Poe Poetry: “A Dream Within a Dream”, “To Helen”, “Annabel Lee”, “The Raven”
11) Gerçekçilik & Walt Whitman “There Was a Child Went Forth” & Selections from Leaves of Grass
12) Gerçekçilik, Aşkıncılık & Walt Whitman “Song of Myself”
13) Walt Whitman “Song of Myself”
14) Bilinç Şiiri & Emily Dickinson “Presentiment”, “Success is counted sweetest” “If I can stop one Heart from breaking” “Apparently with no surprise” , “Much Madness is Divinest Sense”
15) Yarıyılsonu Sınavı
16) Yarıyılsonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Çeşitli Kaynaklar, teksirler, The Penguin Book of American Verse, ed. Geoffrey Moore & handouts.
Diğer Kaynaklar: Heath Anthology of American Literature, Vol. I.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 9 % 10
Uygulama 1 % 10
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 5 5
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 147

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.