ACL3003 American Novel IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL3003 Amerikan Romanı I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Edebi tür olarak romana girişe kısa bir zaman ayrıldıktan sonra bu ders ağırlıklı olarak Amerikan romanı ve düzyazısının 1800-1900 yılları arasındaki gelişimini, bu gelişim sırasındaki edebi akımları örnekleri ile incelemeye ayrılmıştır. Okuma listesi içinde W. Irving, N. Hawthorne, H. Melville, M. Twain, T. Dreiser, J. London, O Henry ve K. Chopin bulunmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Öğrenciler 19 yüzyıl Amerikan edebiyatından, özellikle de Amerikan Rönesansı düzyasızından geniş bir okuma yapacaklardır.
2. Amerikan düzyazısının başlangıcı ve romanının gelişimine ilişkin fikir sahibi olacaklardır.
3. Anlatı, öykü anlatma türünün tarihi değer ve önemi hakkında da bir içgörü geliştireceklerdir.
4. 19. yüzyıl ABD’sinin önde gelen edebi akımları hakkında, özellikle Romantisizm, Aşkıncılık, Gerçekçilik ve Doğalcılık akımları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
5. Daha sonraki yapıtlar üzerinde Püriten etkileri de ayırt etmeyi öğreneceklerdir.
6. İlk Amerikalılar (Amerikan Adem’i) hakkında ve Amerikan ulusunun kuruluşuna ilişkin Rönesans kavramlarını öğreneceklerdir.
7. Amerikan romanına ilişkin temel konu, temaları inceleyip analiz etmeyi ve görüşlerini İngilizce sözlü olarak sınıf içindeki tartışmalarda ve yazılı olarak ödev, sunum ve sınavlarda ifade edebilmeyi öğreneceklerdir.

Dersin İçeriği

Heath Anthology, ss. between: 3-1178, 1180-1215; “The Legend of Sleepy Hollow”, The Scarlet Letter, “The Fall of the House of Usher”, The Adventures of Huckleberry Finn, “To Build a Fire”, “Psyche & Pskyscraper”, Sister Carrie, The Awakening

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Amerikan edebiyat tarihinin başlangıcı, Püritenizm, Öncüler dönemi, ilk yerleşenler, hülyaları ve korkuları. 1700lü yıllara kadarki sömürge dönemi. Heath Anthology, ss. between: 3-1178
2) Amerikan düzyazısının başlangıç gelişmeleri: Romantisizm ve Aşkıncılık Heath Anthology ss.: 1180-1215
3) Washington Irving “The Legend of Sleepy Hollow”
4) Nathaniel Hawthorne The Scarlet Letter
5) Nathaniel Hawthorne The Scarlet Letter
6) Edgar Allan Poe “The Fall of the House of Usher”
7) Genel Tekrar
8) Gerçekçilik & Yerel Edebiyat: Mark Twain The Adventures of Huckleberry Finn
9) Gerçekçilik & Yerel Edebiyat: Mark Twain The Adventures of Huckleberry Finn
10) Mark Twain The Adventures of Huckleberry Finn
11) Doğalcılık (Naturalizm), Jack London “To Build a Fire”
12) Naturalizm, O Henry (William Sydney Porter) “Psyche & Pskyscraper”
13) Naturalizm, Theodore Dreiser Sister Carrie
14) Naturalizm (Doğalcılık), Theodore Dreiser Sister Carrie
15) Yarıyılsonu Sınavı
16) Yarıyılsonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Okuma Listesi: “The Legend of Sleepy Hollow”, The Scarlet Letter, “The Fall of the House of Usher”, “Bartleby, the Scrivener”, The Adventures of Huckleberry Finn, “To Build a Fire”, “Psyche & Pskyscraper”, Sister Carrie, The Awakening.

The Heath Anthology of American Literature, Vol. I. Lexington, Massachusetts: D.C. Heath & Co., 1990.
Diğer Kaynaklar: the reading list (“The Legend of Sleepy Hollow”, The Scarlet Letter, “The Fall of the House of Usher”, “Bartleby, the Scrivener”, The Adventures of Huckleberry Finn, “To Build a Fire”, “Psyche & Pskyscraper”, Sister Carrie, The Awakening

The Heath Anthology of American Literature, Vol. I. Lexington, Massachusetts: D.C. Heath & Co., 1990.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 33 % 10
Küçük Sınavlar 4 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 5 5
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 147

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.