COP4221 PWC – Taxation of International TradeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4221 PWC-Uluslararası Ticarette Vergi Sistemi Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. FİGEN TÜRÜDÜOĞLU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, dünya genelinde vergi sisteminin uygulanması hakkında bilgi ve anlayışlarını geliştirmek isteyen öğrencilere katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, yürürlükteki anlaşmalar dahilinde vergilendirme ve gümrük prosedürleri ile uluslararası ticarette vergilendirmenin güncel / sonraki gelişmeleri hakkında bilgi vermektedir. Ders, yasal konuları yorumlamak için gerçekleşmiş vaka örnekleri ile desteklenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Türkiye'deki vergi sistemi, vergi teknolojileri, kişilere ve kurumlara uygulanan vergiler hakkında
2) Gümrük tarifelerinin anlamı, kapsamı, belgelendirilmesi konularında
3) Gümrük ve vergileme ilkelerinin uluslararası şirketlerin büyüme/genişleme kararları içerisindeki önemi hakkında
4) Uluslararası vergi sisteminin nasıl işlediği, transfer fiyatlandırma ilkeleri, yaptırımlar, kısıtlar, izinler hakkında
5) Gümrük ve vergileme ilkelerinin uluslararası şirketlerin büyüme/genişleme kararlarına etkileri hakkında
6) Türkiye'nin içinde bulunduğu ve bulunmadığı önemli uluslararası ticari antlaşmalar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders, uluslararası ticaretin vergilendirilmesi ve gümrük açısından prensip, prosedür ve uygulamalara bir giriş sağlamak için tasarlanmıştır. Amaçlar, vergi mükellefleri tarafından kullanılan, ithalat ve ihracat faaliyetleri ile uğraşan prensipleri ve uygulamaları içermektedir. Uluslararası ticareti kolaylaştıran vergi ve anlaşmalar / kümülasyon grubu ile ilgili yasalara özel önem verilmektedir. Bu ders, kurumlar vergisi, KDV, dolaylı vergiler ve uluslararası vergilere ilişkin diğer bilgilerin toplanması, özetlenmesi, analizi ve yorumlanması için mevcut teknolojik gelişmeler ile desteklenir. Ayrıca etik ve yasal yönleri ve düşünceleri üzerinde de durur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş • Tanımlar • Tarihçe • Türkiye'nin uluslararası konumu • Taraf olduğu birlikler/anlaşmalar(GATT/OECD/Gümrük Birliği/STA'lar v.b.)"
2) Giriş ve Temel Bilgiler Global Vergilendirme Modellerine Giriş • Gelir Tabanlı Vergiler • Satış Vergileri (GST, KDV) (Dünya genelinde KDV'nin Genel Mantığı) • Gümrük Vergileri • Gider Vergileri
3) Türkiyedeki Vergi Sisteminin Genel İlkelerine Giriş • Gelir Vergisi • Kurumlar Vergisi • KDV • Gümrük Vergileri
4) Gümrük Vergi Sisteminin İlkeleri • Gümrük Tarifesi • Gümrük Kıymeti • Malların Menşesi • Türkiye'de Uygulanan Gümrük Vergileri
5) Gümrük Tarifesi Tespiti • Gümrük Tarifesi Yorumlama Kuralları • Bağlayıcı Tarife Bilgileri
6) Gümrük Kıymeti Kavramı • Gümrük Kıymetinin Tespiti • Gümrük Vergilendirmeleri için Gümrük Kıymetinin Ayarlanması
7) Bölgesel Serbest Ticaret Anlaşmaları Analiz • STAların Uluslararası Ticarete Etkisi • Türkiye'nin dahil olduğu STAlar • Dünyada Uygulanan Yürülükteki STAlar (NAFTA, ASEAN, APEC v.s..)
8) Menşe Kurallarının Uygulanması • Ticari Menşe (tercihli olmayan) • Kümülasyon Sistemleri (WBOC / PEMOC) • Tercihli Menşe • Menşe Hesaplaması ve İspat Belgelendirmesi
9) Yaptırımlar, Kısıtlamalar, İzinler • İhracat Kontrolü • İthalat/İhracat için İzinler • Anti-Damping, Telafi Edici Vergiler
10) KDV'nin İlkeleri • KDV Temel İlkeleri • Stopaj Vergisi • Muafiyetler
11) Uluslararası Vergi Konuları • Uluslararası Kurumsal Yapılanmada Vergilendirme • Transfer Fiyatlandırması İlkeleri • BEPS • VCT
12) Uluslararası Vergi Antlaşmaları • Uluslararası Vergi Antlaşmalarının Genel Amacı • Türkiye'nin Taraf Olduğu Vergi Antlaşmaları
13) Vergi Teknolojileri • Vergide Global Trend • Otoritelerin Yaklaşımı • Şirketlerin Yaklaşımı
14) Uluslararası Vergide Son Gelişmeler / Gelecekte Vergi Sistemi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders Kitapları
1) Eropean Tax Law - Sixth Edition - Ben Terra & Peter Wattel
2) Customs Law of the European Union - 4th edition - Massimo Fabio

PwC Business School Training Sunumları (Ders Notları)
Temel Vergi Eğitimi -------------------------------------------Hafta 10 / Hafta 3
Genel Dış Ticaret Eğitimi ------------------------------------Hafta 4 / Hafta 5 / Hafta 6 / Hafta 7 / Hafta 8 / Hafta 9
Gümrük Uygulamalarında Sık Yapılan Hatalar --------Hafta 4 / Hafta 6 / Hafta 7 / Hafta 8
Gümrük İncelemeleri ------------------------------------------Hafta 6 / Hafta 7 / Hafta 8
Gümrük Mevuzatı ve Uygulamaları ------------------------Hafta 9
Transfer Fiyatlandırması Semineri ------------------------Hafta 11
Vergi Teknolojileri --------------------------------------------- Hafta 13 / Hafta 14
Diğer Kaynaklar: PwC Global Yayınları
1) Paying Taxes 2016
2) Paying Taxes 2017

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 144

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.