SOC2005 Changes in Contemporary Turkish Society IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC2005 Çağdaş Türk Toplumunda Değişim I Güz 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi KAYA AKYILDIZ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi KAYA AKYILDIZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: Osmanlı-Türk modernleşmesinin bir analizi olarak tasarlanan bu derste fikirlerin serbest alışverişi için bir ortam yaratmak ve sorunları yeni bir gözle değerlendirebilmek amaçlamaktadır. Derse katılanların modern Türk toplumunun yüzyüze kaldığı sorunlara analizi temel amaçtır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenciler aşağıda sıralananları gerçekleştirmeye muktedir olacaklar:

1) Sosyolojik kuramın geç Osmanlı ve modern Türk toplumuna nasıl baktığını
değerlendirmek
2) Geç Osmanlı ve modern Türk toplumunda toplumsal değişmeyi analiz etmek
3) Geç Osmanlı ve modern Türk toplumunda temel kavramsal ve araştırma konusu
olabilecek başlıkları tanımlamak
4) Çağdaş sosyolojik düşüncenin geç Osmanlı ve modern Türk toplumunu anlamada
yapabileceği katkıları tanımlamak
5) Geç Osmanlı ve modern Türk toplumuna ilişkin farklı yaklaşımları değerlendirmek

Dersin İçeriği

Bu ders, Osmanlı devlet ve toplumun mirası ile ilgili olarak Türk toplumunun sosyolojik bir analizidir. Bu, Türk modernleşmesinin çeşitli yönlerini ayrıntılı bir analizi ve Osmanlı/Türk bağlamı çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Okumalar ve sınıfta yürütülecek tartışmalar geniş bir konu yelpazesini kapsayan sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşümleri irdelemektedir. Geç Osmanlı ve erken cumhuriyet dönemi siyaseti ve sosyolojisi, devlet-sermaye ve devlet-toplum-asker ilişkilerine bakılarak değerlendirilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders içeriği ve dersten beklentiler
2) Abdülhamid II dönemi Erik J. Zürcher's Turkey: A Modern History's
3) Osmanlı Moderleşmesi üzerine alternatif okumalar I Bernard LEWIS, Conclusion of The Emergence of Modern Turkey. Niyazi BERKES, The Development of Secularism in Turkey
4) Osmanlı Modernleşmesi üzerine alternatif okumalar II Çağlar KEYDER, State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development Korkut BORATAV, Türkiye İktisat Tarihi
5) Osmanlı Ekonomisi Roger OWEN and Şevket PAMUK, A History of Middle East Economies in the Twentieth Century Halil İNALCIK, An Economic and Social History of the Ottoman Empire Huricihan İNAN (ed), The Ottoman Empire and The World Economy
6) Konu tekrarı ve ara sınav
7) Askeriye ve Osmanlı Modernleşmesi William HALE, Turkish Politics and Military Carter FINDLEY, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789-1922 İlber ORTAYLI, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
8) 1908 devrimive ittihat ve Terakki Cemiyeti Aykut KANSU, 1908 Devrimi. Şükrü HANİOĞLU, ‘İttihatçılık’ in Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler Erik J. ZÜRCHER, Turkey: A Modern History
9) CUP iktidarı Fuat DÜNDAR, Modern Türkiye'nin Şifresi Michael MANN, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing
10) 1908 devriminden sonra ekonomi Zafer TOPRAK, Türkiye’de Milli İktisat 1908-1918
11) Konu tekrarı ve ara sınav
12) Bağımsızlık ve Tek parti dönemi Erik J. ZÜRCHER, Turkey: A Modern History Mete TUNÇAY, Türkiye'de Tek Parti Yönetiminin Kurulması
13) Türk milli kimliğinin oluşturulması Soner ÇAĞAPTAY, Islam, Secularism and Nationalism: Who is a Turk?
14) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası döneminde ekonomi Ödev teslimi Çağlar KEYDER, State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Çağlar KEYDER, State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development
Erik J. ZÜRCHER, Turkey: A Modern History
Diğer Kaynaklar: "."

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 2 4 8
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 119

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.