COP4473 Dinamo CO - Mega ProjectsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4473 Dinamo CO - Mega Projeler Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İREM ŞANAL
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi İREM ŞANAL
Dersin Amacı: PPP projeleri sayesinde, kamu ve özel sektör arasında, altyapı yatırımlarının finansmanı, uygulaması gibi aşamalarda ortaklıklar kurulmaktadır. Bu model; aynı zamanda bir risk paylaşımı, görev bölüşümü ve bütçe paylaşımı anlamına da gelmektedir.

Sonuç olarak, bu derste, özünde yeni olmayan ancak değişen ekonomik ve yönetim süreçleri ile yeni bir işleyiş ve yapı kazanan, kamu- özel sektör işbirliğinin, hem merkezi hükümet hem de tüm yerel yönetimlerce en uygun şartlarda uygulamalarının tespiti ele alınacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Kamu hizmetlerinin sunumunda özel sektörün rolünün incelenmesi ve iki tarafın işbirliğini hangi kesişim kümesinde ifade etmeleri gerektiğinin analizi olacaktır.

2) kamu özel sektör işbirliği modelinin kamu otoritesi tarafından seçilmesinin, şekillendirilmesinin ve değerlendirilmesinin hizmet sunumuna katkıları incelenmiş olacaktır.

3) Ele alınacak bu süreçte birbiri içine geçmiş 3 temel konuda öğrencilerin yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Seçim: PPP projeleri ne zaman uygulanır? Ne zaman uygulanmalı? Planlama: PPP nasıl işler? Nasıl işlemeli? Değerlendirme: PPP nasıl bir performans gösterir? Nasıl bir performans göstermelidir?

4) Müzakereler, iletişim, performans ölçütleri ve risk yönetimi hususlarına odaklanılacaktır.

5) Bir PPP projesindeki başarının büyük ölçüde bağlı olduğu strateji ve görev, yapı, finansman, otorite ve kaynaklar üzerinde durulacaktır.

Dersin İçeriği

Dersler boyunca incelenecek vaka analizi ve durum çalışmaları ile öğrenciler PPP projelerinin ana çerçevesini anlama ve ampirik çalışmaları gözlemleme şansını yakalayacaklardır.

Her bir vaka örneğinde, öğrencilerden, başarılı ve sürdürülebilir bir kamu özel sektör işbirliği sürecinde, başarıları, eksiklikleri ve fırsatların neler olduğunu değerlendirmeleri istenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş- Kamu Özel Sektör İşbirliğine Genel Bakış-1
2) Temel Hatlarıyla Kamu Özel Sektör İşbirliğine Genel Bakış-2
3) KOİ Mevzuat Çalışmaları ve PPP Hukuku
4) PPP Projelerinde Yönetim, İnsan Kaynağı, Riskler ve İşbirliği
5) PPP Projelerinde Finansman
6) Kamu Yönetimi Açısından PPP Projeleri ve Bütçeleme
7) Altyapı Yatırımlarında PPP Projelerinin Geleceği
8) PPP Modelinde Seçim ve Karşılaştırmalı Yaklaşımlar
9) PPP Projelerinde Fizibilite
10) PPP Modellerinin Değerlendirilmesi
11) Dünyadaki Güncel PPP Uygulamaları
12) Türkiye İçin Örnek Uygulama Çalışması
13) PPP Projeleri İçin Tehditler
14) Genel Değerlendirme ve Edinilen Dersler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Örnek PPP projeleri, vaka çalışmaları

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ara Sınavlar 2 3 6
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 163

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.