GEP0515 New Religious MovementsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0515 Yeni Dini Akımlar Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. İSMAİL TAŞPINAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Modern dini haraketleri hakkında bilgi vermek ve ortayı çıkış süreçlerini incelemektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1) Modern dini hareketleri analiz etme ve tanıma
2) Dini hareketlerin geleneksel büyük dinler içerisindeki yerlerini tanımlayabilme.
3) Dünyada yaygınlaşan bu tür yeni dini hareketleri analiz edebilme bilgisine sahip olma.
4)Yeni Dini Hareketlerin ortaya çıkış ve gelişim süreçlerini anlayabilme
5) Yeni dini hareketlerin nasıl bir iç işleyişe sahip olduklarını kavrama
6)Yeni dini hareketlerin toplum içinde sebep oldukları bazı olumsuz sonuçları tanıma

Dersin İçeriği

Bu dersi tamamlayan öğrenciler, 20.yy'ın başından günümüze kadar uzanan bir zaman diliminde yeni dini hareketleri tanır. Bunu öğenirken yüzyıla ait farklı dini akımların diğer din ve kültürleri nasıl etkilediğini anlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yeni dini hareketlerin tanımı , konusu, kaynakları ve ortaya çıkışlarındaki sosyal, siyasi ve dini sebepler sebepler Course Notes
2) Hint ve Uzakdoğu'da Yeni Dini Hareketler ve genel özgüllükleri ile Hare Krishna hareketi Course Notes
3) Sai Baba hareketi Course Notes
4) Transandantal Meditasyon ve Bagwam Osho Hareketi Course Notes
5) Hıristiyan Kaynaklı Yeni Dini Hareketlerin Özellikleri ve Yehova Şahitleri Course Notes
6) Mormonlar Hareketi Course Notes
7) Moons Hareketi Course Notes
8) Scientology Hareketi Course Notes
9) Satanism Hareketi Course Notes
10) Evanjelist Hristiyanlık Hareketi Course Notes
11) İslam dünyasında ortaya çıkan yeni dini hareketlerin özellikleri ve Bâbîlik ve Bahâîlik hareketi Course Notes
12) Kadıyanilik hareketi Course Notes
13) İsmaîlîlik hareketi Course Notes
14) Türkiye'deki yeni dini hareketlerin genel özellikleri Course Notes

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. İsmail Taşpınar, Günümüzde Yeni Dini Hareketler, yayına hazırlanmakta olan ders kitabı ve notları. 1. John A. Saliba, Understanding New Religious Mouvements.
Diğer Kaynaklar: 1. Encyclopedia pf New Religious Mouvements, edit. Peter b. Clarke. 2. Michael York, Historical Dictionnary of New Age Movements. 3. New Religious Movements in the 21th Century, edit.: Philip C. Lucas, Thomas Robbins

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.