ADV3615 Storytelling in AdvertisingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV3615 Reklamda Hikaye Anlatımı Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜL ŞENER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi GÜL ŞENER
Öğ.Gör. NEŞE MESUTOĞLU KIRIM
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Günümüz Dünyasında hiçbir marka, tüketicilerine anlatacak yankı uyandıran bir hikaye olmadan hayatta kalamaz. Başarılı hikayeler, markaların altında yatan değeri anlamlı, duygusal ve çekici bir şekilde iletir. Bu dersin temel amacı, markalaşma ve hikaye anlatımı arasındaki ilişkiyi incelemek ve stratejik bir yaklaşımla öğrencilere reklamcılıkta hikaye anlatımının temellerini vermektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi alan öğrenciler;

1. Markaların dünya görüşünü ve değerlerini iletmek için kilit hedef tüketicilere ulaşmada hikaye anlatıcılığının oynadığı role ilişkin temel bir anlayış geliştirecek.
2- Hikaye anlatıcılığının markaların etkili iletişim kampanyaları geliştirmesine yardımcı olduğu temel mekanizmaları belirleyebilecek.
3- Hikaye anlatımının ana bileşenlerini ve bunların reklama nasıl uygulanacağını anlama konusunda yetenekler geliştirebilecek
4- Marka mitolojilerinin nasıl geliştirildiğini açıklayabilecek
5- Kültürel markalaşmanın içerdiği süreçleri ve kültürel olarak güçlü marka mitlerinin yaratılma yollarını tanımlayabilecektir.

Dersin İçeriği

Bu ders hikaye yaratma pratiğini marka ekseninde ele almaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon • Tanışma • İzlence İncelemesi • Ders gereksinimleri
2) Reklamda hikaye anlatımı Ders materyallerinden gerekli okumalar
3) Hikaye anlatımı ve ikna Ders materyallerinden gerekli okumalar
4) Bir hikayeyi anlamak • Anlatısal Düşünme Ders materyallerinden gerekli okumalar
5) Bir hikaye yaşamak: • Ulaştırma Teorisi. Ödev 1 Ders materyallerinden gerekli okumalar
6) Hikaye anlatımının temel unsurları: 1- Mesaj 2- Çatışma 3- Karakterler 4- Tema Ders materyallerinden gerekli okumalar
7) Hikaye anlatımının temel unsurları: 1- Mesaj 2- Çatışma 3- Karakterler 4- Tema Ders materyallerinden gerekli okumalar
8) Vize Sınavı
9) Anlatı Reklamcılığında Kahramanın Yolculuğu Ders materyallerinden gerekli okumalar
10) Yetersizlik Pazarlaması ve Güçlendirme Pazarlaması Ödev 2 Ders materyallerinden gerekli okumalar
11) Bir marka mitolojisi inşa etmek • Kutsal inanç / marka dünya görüşü • Marka temsilcisi • Marka anlatımı • Marka kültürü
12) Bir marka mitolojisi inşa etmek • Kutsal inanç / marka dünya görüşü • Marka temsilcisi • Marka anlatımı • Marka kültürü
13) Bir markanın algısal unsurları ve marka mitolojisi
14) Kültürel Markalaşma ve Holt'un Mit Pazar Yaklaşımı
14) Hikaye anlatmak diyaloğa dönüşünce: - Tüketiciyi hikayeye dahil etmek - Yakınsama ve etkileşim - Video hikayeler ve Youtube Ders materyallerinden gerekli okumalar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Storytelling: Branding in Practice, Klaus Fog/Christian Budtz/Barış Yakaboylu
• How brands become icons by Douglas Holt (Publication in Turkish is available)
• Winning the story wars: Why those who tell - and live - the best stories will rule the future / Jonah Sachs (Publication in Turkish is available)
• The Hero with a thousand faces by Joseph Campbell (Publication in Turkish is available)

You can access these books in Bahçeşehir University Library.

Diğer Kaynaklar: Supplementary readings will be provided.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 6 78
Ödevler 2 3 6
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 129

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.