CGB3072 Çocuklarda Davranış YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CGB3072 Çocuklarda Davranış Yönetimi Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NESRİN GÜLÜM
Dersin Amacı: Bu derste, davranış kavramı ve davranış problemlerine ilişkin temel yaklaşımların açıklanması, ve öğrencilere davranış yönetimi ile ilgili temel strateji bilgilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Davranış kavramı ile ilgili temel tanımları özetler.
2.Davranış problemlerine ilişkin temel yaklaşımları açıklar.
3. Etkili davranış değerlendirme sürecini açıklar.
4.Davranış yönetimi ve davranış değiştirme stratejilerini tartışır.
5.Anne baba için etkili davranış yönetimine ilişkin önerileri tartışır.
6.Alanındaki yenilik ve inovasyonlar hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin İçeriği

Davranış kavramı, kuramları, çocukluk döneminde görülen davranış problemleri, davranış yönetimi, müdahele programları ve davranış yönetimine ilişkin ailelere yönelik öneriler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma, Ders Tanıtımı ve Giriş
2) Davranış Kavramı ve Davranışa İlişkin Farklı Yaklaşımlar
3) Davranışın Değerlendirilemesi
4) İstenmeyen Davranışın Oluşmasındaki Etmenler
5) Çocukluk Döneminde Görülen Davranış Problemleri
6) Çocukluk Döneminde Görülen Davranış Problemleri
7) Çocukluk Döneminde Görülen Davranış Problemleri
8) Ara sınav /Ödev / Sunum
9) Müdahale Yöntemleri / Pekiştireç Kullanımı
10) Pozitif Disiplin
11) İstenmeyen Davranışa Yönelik Önlemler
12) Özbakım Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler
13) Ebeveynler için Etkili Davranış Yönetimi Önerileri Oluşturma
14) Yeni teknolojilerin kullanımı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Özyürek, M. (2004). Sınıfta Davranış Değiştirme: Uygulamalı Davranış Analizi. Kök Yayıncılık: Ankara.
Austin, V.L., Sciarra, D.T. / Çeviri Editörü: Dr. Mustafa Özekes (2012). Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar / Children and Adolescents with Emotional and Behavioral Disorders. Nobel Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar: Bayhan, S. B. & Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa Kültür Yayınları. Berk, L.E. (1999), Infants, Children and Adolescents, Third Edition, A Viacom Company, U.S.A. Craig, Grace J. (1999), Human Development, 8th Edition, Prentice-Hall,Inc,U.S.A.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 10 120
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.