HEM3070 EpidemiyolojiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
HEM3070 Epidemiyoloji Güz 2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HAYAT YALIN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi AHU KÜRKLÜ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencilerin öğrenim ve mesleki faaliyetleri esnasında; ihtiyaç duyacakları temel epidemiyolojik bilgileri öğreterek, sağlık faaliyetinin planlanması için gerekli olan hastalıkların toplumdaki dağılışı, yayılışı ve buna etki eden faktörleri belirlemek, hastalıkların kişi yer ve zaman ilgili özelliklerini öğretmek ve bu faktörler açısından inceleme becerilerini kazandırmak, hastalık kavramını farklı matematiksel ölçütlerden yararlanarak ölçülebilir bir değer haline getirermek, toplumu tehdit eden sağlık sorunlarına gerçekçi ve bilimsel bir şekilde belirlemek,toplumsal koruyucu sağlık önlemlerini geliştirme ve uygulama becerilerini edindirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Epidemiyoloji ile ilgili kavramları tanımlayabilir.
2. Epidemiyolojinin olgularını tanımlayabilir.
3. Epidemiyolojinin kullanım alanlarını açıklayabilir.
4. Epidemiyolojinin stratejilerini açıklayabilir.
5. Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini açıklayabilir.
6. Toplumu tehdit eden, en çok hastalığa ve ölüme neden olan sağlık sorunlarının yaygınlığını belirlemede epidemiyolojik prensipleri kullanabilir.
7. Hastalıkların kişi, yer, zaman özelliklerini tanımlayabilir.
8. Hastalıkların kişi, yer, zaman özelliklerini ve hastalıkları değerlendirebilir.
9. Hastalıkların dağılımında insidans ve prevelansı hesaplayabilir.
10. Epidemiyojide araştırma yöntemlerini bilimsel ve mesleki faaliyetlerinde etkin şekilde kullanabilir.
11. Sağlık olaylarının bilimsel değerlendirme ve ölçülmesinde epidemiyolojik hız ve oranları hesaplayabilir.
12. Hastalıklardan korunmada primer, sekonder ve tersiyer koruyucu tedbirleri tanımlayabilir.
13. Hastalıkların nedensellik ilişkilerini tanımlayabilir.
14. Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik özelliklerini sayabilir.
15. Toplumu bulaşıcı hastalıklardan korumak için filyasyon, karantina, hijyen vb. önlemleri uygulayabilir.
16. Kronik hastalıkların epidemiyolojik özelliklerini tanımlayabilir.
17. Epidemiyolojik araştırmaları planlayabilir.
18. Planlamış olduğu epidemiyolojik çalışmaları toplum sağlığını korumada etkin şekilde kullanılabilir.

Dersin İçeriği

Epidemiyolojinin genel ilkeleri, bu ilkeler ışığında ülkemiz için önemli sağlık sorunları ve bunlarla savaşta hemşirenin işlevleri, epidemiyolojik araştırma yöntemleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Epidemiyolojinin tanımı , tarihsel gelişimi ve kullanım alanları
2) Epidemiyolojinin stratejileri, epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri
3) Tanımlayıcı epidemiyoloji
4) Analitik Epidemiyoloji/Vaka-kontrol araştırmalar
5) Analitik Araştırmalar/ Kesitsel araştırmalar
6) Saha taramaları
7) Analitik Araştırmalar/Kohort araştırmaları
8) Ara sınav
9) Deneysel araştırmalar
10) Metadolojik araştırmalar
11) Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi
12) Salgınların epidemiyolojik incelenmesi
13) Epidemiyolojik veri kaynakları
14) Evren ve örnekleme yöntemleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları haftalık olarak verilecektir.
Course notes will be given weekly.
Diğer Kaynaklar: 1. Epidemiyoloji, Kjelstrom; O.J., Nobel Tıp Kitabevi
2. Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı, Prof.Dr. ETİZ;S., AÖF Yayını
3. Epidemiyoloji,Prof. Dr. Sabahat Tezcan,Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sunum / Seminer 2 20 40
Ödevler 2 20 40
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.