MBG3002 Techniques in Biological SciencesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MBG3002 Biyoloji Bilimlerinde Teknikler Bahar 3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi EMİNE KANDEMİŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Bulunmuyor.
Dersin Amacı: Deneysel Yöntemler dersinin amaci moleküler biyoloji alanında uygulanan kilit deneysel yöntemleri anlayabilmek için gerekli teorik bilgilerin edinilmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. DNA izolasyonu, miktar tayini, agaroz jel elektroforezini tartışır.
2. Polymeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), kurallar, optimizasyon, temel uygulamalarını tanımlar.
3. Rekombinant DNA teknolojisi (gen overexpresyonu ve susturma vektorleri, klonlama, transfeksiyon, transformasyon) konularını tanımlar.
4. DNA Sekans analizi, Southern Blot yöntemlerini değerlendirir.
5. RNA izolasyonu, miktar tayini, cDNA sentezi, cDNA kütüphanesi oluşturma konularını tanımlar.
6. Q-PCR, RT-PCR. miRNA yöntemlerini tanımlar.
7. Microarray analizi ve Northern Blot yöntemlerini tanımlar.
8. Protein izolasyonu, miktar tayini, SDS-PAGE, Commassie boyama teknikleri ile tanışır.
9. Western Blot, Immuno-boyama, Protein görüntüleme tekniklerini tartışır.
10. Protein purifikasyon tekniklerini tanımlar.
11. Protein-protein etkileşimlerinin analizi (faj sunumu, yeast two hybrid) yöntemlerini değerlendirir.

Dersin İçeriği

Deneysel yöntemler dersi moleküler biyolojide kullanılmakta olan yöntemlerin temelinin anlaşılması üzerine kurulu olup DNA, RNA ve protein analizine yönelik araştırma yöntemlerini kapsamaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Deneysel Yöntemler dersine giriş Okuma
2) DNA izolasyonu, miktar tayini, agaroz jel elektroforezi Okuma
3) Polymeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), kurallar, optimizasyon, temel uygulamalar Okuma
4) Rekombinant DNA teknolojisi (gen overexpresyonu ve susturma vektorleri, klonlama, transfeksiyon, transformasyon) Okuma
5) DNA Sekans analizi, Southern Blot Okuma
6) RNA izolasyonu, miktar tayini, cDNA sentezi, cDNA kutuphanesi oluşturma Okuma
7) Q-PCR, RT-PCR. miRNA Okuma
8) Microarray analizi ve Northern Blot I Okuma
9) Microarray analizi ve Northern Blot II Okuma
10) Protein izolasyonu, miktar tayini, SDS-PAGE, Commassie boyama Okuma
11) Western Blot, Immuno-boyama, Protein görüntüleme Okuma
12) Protein purifikasyon teknikleri Okuma
13) Protein-protein etkileşimlerinin analizi (faj sunumu, yeast two hybrid)-I Okuma
14) Protein-protein etkileşimlerinin analizi (faj sunumu, yeast two hybrid)-II Okuma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları haftalık olarak verilecektir.
Course notes will be supplied weekly.
Diğer Kaynaklar: 1. Current Protocols in Molecular Biology, Wiley Online Library, ISBN: 9780471142720
2. Lab Math, Dany Spencer Adams, CSHL Press, 2003, ISBN 0879696346, 9780879696344
3. Lab Ref, Albert S. Mellick, Linda Rodgers Cold Spring Harbor Laboratory Press, ISBN-13: 978-0879698157
4. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Joseph Sambrook, David William Russell, CSHL Press, 2001, ISBN 0879695773, 9780879695774

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Küçük Sınavlar 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ara Sınavlar 1 17 17
Final 1 18 18
Toplam İş Yükü 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.