RTR2011 Sağlık Kurumlarında Örgütsel DavranışBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
RTR2011 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Güz 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. AYBİKE ELİF BOLCAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi İLKAY TURAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste, sağlık kuruluşu yönetici adaylarının karşılaşabilecekleri davranışsal sorunların ortaya konulması ve bu sorunların çözümü için ihtiyaç duyabilecekleri davranışsal becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Davranışları oluşturan tutum ve algı gibi kavramların yanısıra; yöneticilerin sıklıkla ihtiyaç duyacakları liderlik, motiavasyon, takım çalışması, problem çözme, stres ve çatışma yönetimi, örgütsel değişim, etik davranış ve psikolojik taciz (mobbing) gibi kavramların sağlık kuruluşlarındaki yansımalarının aktarılması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Örgütsel davranışın temel prensiplerinin ve teorilerinin anlaşılması
2- Farklı bakış açılarının eleştirel yaklaşımla değerlendirilebilmesi
3- Çalışma alanıyla ilgili terminoloji, sınıflamalar, yöntemler ve trendlerle ilgili temel bilgi edinimi

Dersin İçeriği

Örgütsel Davranışa Giriş ve Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri, Algılama ve Atfetme Süreçleri, kişilik, gruplar, karar verme,örgüt kültürü, tutumlar, moral,stres,mobbing, iş ortamının sorunları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Örgütsel Davranışa Giriş ve Temel Kavramlar
2) Algılama ve Nedensellik Yükleme-Kişilik, Tutumlar, Duygular ve Değerler
3) Güdüleme ve İlgili Kuramlar
4) Güdüleme ve İlgili Kuramlar
5) Öğrenme, Örgütsel Öğrenme/ Örgüt Kültürü
6) Gruplar ve Takımlar
7) Ara sınav
8) Çatışma Yönetimi ve Müzakere
9) Güç ve Politika - Stres ve Stres Yönetimi
10) Liderlik: Kuramlar ve Uygulamalar
11) İletişim
12) Karar verme
13) Ödev sunumları ve Tartışma
14) Ödev sunumları ve Tartışma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. EREN, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 12. Baskı, İstanbul: Beta Basım A.Ş., 2010.
2. GÜNEY, Salih, Örgütsel Davranış, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
3. ÖZKALP, Enver (Ed.), Davranış Bilimleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, 2012.
4. ROBBINS, Stephen P., JUDGE, Timothy A., Örgütsel Davranış, 14. Basımdan Çeviri, Çev.: İnci ERDEM (Ed.), Ankara: Nobel Yayınevi, 2012.
5. SABUNCUOĞLU, Zeyyat, TÜZ, Melek, Örgütsel Psikoloji, 4. Baskı, İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları, 2009.
Diğer Kaynaklar: ÖZKALP, Enver, KIREL, Çiğdem, Örgütsel Davranış, 5. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi, 2011.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 1 5 5
Ödevler 1 1 1
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 65

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.