GEP0622 Creative ThinkingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0622 Yaratıcı Düşünce ve Girişimcilik Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, herhangi bir sorunla ilgili sınırlı çözümler üretmek yerine, çözüm için birçok fırsat olabileceğinin öğrenilmesine yardımcı olmaktır. Yaratıcı süreçlere teorik yaklaşımlar; küçük gruplarda, organizasyonlarda, küçük işletmelerde, girişimlerde ve ikna edici durumlardaki belli problemlere yaratıcı çözümlerin somut örnekleriyle değerlendirilebilecek.
Ders büyük ölçüde, öğretim üyesinin öğrencilerle kurduğu güçlü etkileşime dayalı olacak. Dersin sonunda öğrencilerin, farklı işletme veya pazarlama sorunlarına yaratıcı düşünce stratejik çözümleri getirebilme yetisini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Bu ders öğrencilere yaratıcılık alanındaki temel teoriler ve mevcut konular hakkında genel bir bakış açısı sağlar.

II. Yeni iş modelleri ve girişimleri için bireysel yaratıcılıklarını geliştirmeleri ve fikirlerini rahatça ifade edebilmeleri için özel teknikler sunar.

III. Yaratıcı birey, yaratım süreci ve yaratıcı işlevselliği geliştirme tekniklerine yönelik modern bir anlayış edinme.

IV. Bireysel yaratıcılıklarının güçlü ve zayıf yanlarını saptayabilme.

V. Kendini gerçekleştirebilme ve yaratıcı düşünme becerisi (sorunlara hassasiyet, akıcılık, esneklik, özgünlük ve görsel-sözel detaylandırma)

Dersin İçeriği

Yaratıcılık ve İnovasyon Nedir?
Bireysel Yaratıcılık
Fikir Üretme Teknikleri
Yaratıcı Girişimcilik İçin Doğru Çevreyi Geliştirme
Girişimcilikte Yaratıcılık ve Inovasyon
İşletme Problemlerini Çözmede Yaratıcı Düşüncenin Rolü
Problem Tanımlama
Yeni İş Modellerinde Yaratıcı Teknikler
Takım Çalışmasında Yaratıcılığı Arttırma

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) - Grupları belirleme ve ders süreci paylaşma -Yaratıcılık, yaratıcı fikir ve yaratıcı düşünce nedir?
2) Yaratıcılığın 4 boyutu. Ödev değerlendirme / örnek analizi
3) Fikir üretme teknikleri 1
4) Fikir üretme teknikleri 2
5) İş modelleri için yaratıcı düşünme stratejileri
6) Yeni işlere odaklanma: Görmenin yeni yolları
7) Girişimcilikte fikirler, fırsatlar ve yenilikçilik 1
8) Girişimcilikte fikirler, fırsatlar ve yenilikçilik 2 - Vize
9) Fikirleri uygulama. Ödev inceleme ve sunumlar. Kitap inceleme
10) Proje sunumları
11) Proje sunumları 2 ve değerlendirme.
12) Yenilikçi çalışma ortamı yaratma.
13) İş fikrini yaratıcı sunmanın yolları, teknikleri ve modelleri.
14) Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: CRACKING CREATIVITY – Micheal Mihalko
Innovation and Entrepreneurship - Peter F. Drucker
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Sunum 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 3 3 9
Sınıf Dışı Ders Çalışması 4 3 12
Sunum / Seminer 3 10 30
Ödevler 1 3 3
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 121

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.