GEP0621 Internal CommunicationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0621 Kurumiçi İletişim ve Yenilik Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. İDİL KARADEMİRLİDAĞ SUHER
Dersin Amacı: Bu ders kapsamında dersi alan öğrenciler kurum içi iletişimin içeriği ve işlevlerini, kurum kültürü ve iletişim ilişkisini ve kurum içi iletişimin yöntem ve tekniklerin, yenilik ve örgütsel yenilik kavramlarını öğreneceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) İletişim sürecini tanımlayabilir ve iletişim dinamiklerini öğrenebilirler.
2) Kurum içi iletişim ile ilgili kavramları tanıyabilirler.
3) Kurum kültürü ve kurum içi iletişim arasındaki ilişkinin farkına varabilirler.
4) Kişilerarası iletişimin kurum içi iletişimdeki önemini kavrayabilirler.
5) Veri toplama, yönetme ve yenilikçi çözüm bulma sürecini yönetebilirler.
6) Kurum kimliğine uygun yenilikçi düşünceyle proje üretebilme yetisi geliştirebilirler.
7) Yenilikçi düşüncenin önündeki engellerin farkına varabilirler.
8) Yenilikçi bir fikri etkili bir şekilde kurumsal yönetime sunabilirler.
9) Bir fikrin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını ayırt edebilirler.
10)Yenilikçi ve geleneksel örgüt kültürleri arasındaki farklılıkları öğrenbilirler.
11) Kurumlar için iç iletişime yönelik çözüm önerisi geliştirebilirler.

Dersin İçeriği

İletişim süreci, kurum içi iletişim, kurum kültürü ve öğeleri, kurum içi iletişim türleri, kişilerarası iletişim ve özellikleri, yenilik ve ilgili kavramlar, yenilik modelleri, yenilikçi örgüt kültürü ve yeniliklerin korunması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders tanıtımı
2) İletişim sürecinin tanımı ve öğeleri
3) Kurum içi iletişim/kurum dışı iletişim kavramlarının tartışılması
4) Kurum kültürü kavramı ve kurum kültürünün öğeleri
5) Kurum kültürü ve kurum içi iletişim ilişkisi
6) Kurum içi iletişim türleri
7) Kişilerarası iletişim ve özellikleri
8) Kişilerarası iletişim ve özellikleri 2 (devam) - Vize
9) Yenilik ve yenilik ile ilişkili kavramlar
10) Yenilik modelleri
11) Yenilik yönetimi
12) Yenilikçi örgüt kültürü
13) Yeniliklerin korunması
14) Öğrenci sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The Interpersonal Communication Book. Joseph A. Devito.
Strategy and Communication for Innovation. Pfeffermann & Nicole.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 13 3 39
Sunum / Seminer 2 10 20
Ödevler 2 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 126

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.