ADV4632 Global AdvertisingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4632 Global Reklamcılık Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER YÖNET
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER YÖNET
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders globalleşme,uluslararası pazarlar,global reklam ve dünya çapında bütünleşik pazarlama iletişimi kavramları üzerine yapılandırılmıştır. Öğrenciler bu derste;
a) globalleşme kavramının tarihsel,ekonomik,sosyal ve kültürel boyutları
b) global reklamcılığın temelleri ve uygulamaları
c) global pazarlarda reklam ajansları ve reklamverenlerin iletişim stratejileri kurmada yaşadıkları çelişkileri ve zorlukları
d) iletişim stratejisinde standartlaşma ve global markalar için reklam ajansı seçim kriterleri konularını,
e) "küresel düşün, yerel hareket et" felsefesini
f) kültürlerarası farklılıkların/boyutların (Geert Hofstede'ye göre) küresel reklamlara yansımalarını kavramaya çalışacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Küreselleşmeye doğru gidişi ayırt etmek ve 21. yüzyılın tarihini kısaca özetleyebilmek
2) Pazarların küreselleşmesini kavramak
3) Küresel markalamayı açıklamak
4) Küresel iletişim stratejileri ve planları geliştirebilmek
5) Dünya çapındaki başlıca reklam ajanslarını ve onların işlerini ayırt etmek
6) Küresel medya ve mesaj seçimine karar vermek
7) Küresel arenada reklamı düzenleyen unsur veya kuruluşları tanımak
8) Küresel pazara sosyal sorumluluğu ve etik bakış açısını katmak
9) Küresel reklamcılık alanında verilen herhangi bir örnek olayı değerlendirmek ve yorumlamak

Dersin İçeriği

Bu ders küresel çapta bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde reklamcılığın bugünkü ve gelecekteki konumunu öğrencilere aktarmayı hedefler. Bu dersi alan öğrenciler uluslararası ortaklı reklam ajansları veya işletmelerde, ayrıca yurtdışında faaliyet gösteren reklam ajanslarıyla işletmelerde çalıştıklarında ihtiyaç duyacakları teorik altyapıya sahip olacaklardır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Küreselleşirken... 21.yüzyıl pazarlarının özet bir tarihi Okuma metni
3) Pazarların küreselleşmesi, Politik,ekonomik,kültürel,teknolojik faktörler ve rekabet, Tüketici ihtiyaç ve zevklerinin homojenleşmesi, Kültür ve reklamın nasıl işlediği, Reklamcılık sektörü Yok
4) Küresel Marka: Küresel markaların algılanışı, Küresel markalama stratejileri, Marka konumlandırması, Standardizasyon Okuma metni
5) Küresel iletişim stratejileri ve planlama - 1.Ödevin teslimi 1.Ödev için hazırlık
6) Küresel pazardaki reklam ajansları Okuma metni
7) Küresel medya ve mesaj verme - Final Projesini açıklama Yok
8) Tekrar Önceki konuları tekrar etme
9) Küresel alanda reklamı düzenleyen unsur ve kuruluşlar Okuma metni
10) Küresel pazarda sosyal sorumluluk ve etik - 2.ödev teslimi 2. ödev için hazırlık
11) Küresel reklam örnekleri: Amerikan reklamcılığı Okuma metni
12) Küresel reklam örnekleri: Avrupa reklamcılığı Yok
13) Küresel reklam örnekleri: Rusya,Çin,Japonya,Hindistan,vd. Okuma metni
14) Türk reklamcılığından örnek olaylar Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Zorunlu Ders Kitabı/Required Text Book: De Mooij Marieke (1997) , Global Marketing and Advertising: Understanding Global Paradoxes, Sage Pub.

Ders notları/okumalar:Okumaların okunması zorunludur ! Okumalar dersin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Tartışılacak okuma bir hafta önce öğrencilere verilmektedir.

Course notes: It is compulsory to read the reading material !
The readings make the most important part of the course. The reading, which will be discussed, will be handed out one week earlier.
Diğer Kaynaklar: Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane
(2006) Marketing Management, 12/E, Prentice Hall

Mueller Barbara ( 2001), International Advertising: Communicating across Cultures,Wadsworth Pub.

Clow E. Kenneth, Baack Donald ( 2001), Integrated Advertising, Promotion & Marketing Communications, Prentice Hall

Friedman L. Thomas ( 2005), World is Flat, Farrar,Straus and Giroux Pub.

Richard Nisbett (2004), The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently...and Why, Free Press.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 2 6 12
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.