ANZ2012 BiyoistatistikBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ANZ2012 Biyoistatistik Güz
Bahar
2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Neslihan Bektaş
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. DOĞAN AYDIN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Anestezi Merkezi
Dersin Amacı: Meslek hayatında gerekli olacak biyoistatistik bilgisini öğrenciye kazandırmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Sağlık hizmetlerinde istatistik kullanımını tartışabilecektir.
2. Biyoistatistiğin temel kavramlarını tartışabilecektir..
3. Tıbbi dokümantasyon hizmetlerinde istatistik kullanımını tartışabilecektir.

Dersin İçeriği

Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik-I,
Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik-II.
Temel istatistiksel Kavramlar, Verilerin Sınıflandırılması, Frekans Tabloları,
Araştırma

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik-I Yok
2) Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik-II Yok
3) Temel istatistiksel Kavramlar, Verilerin Sınıflandırılması, Frekans Tabloları, Araştırma Yok
4) Excel’e Giriş. Yok
5) Frekans Dağılımlarını Tanımlayıcı Ölçütler-I. Yok
6) Frekans Dağılımlarını Tanımlayıcı Ölçüler-II Yok
7) Excel Uygulaması Yok
8) Tablo ve Grafik Yapımı Yok
9) Tablo ve Grafik Yapımı Yok
10) Excel Uygulaması. Yok
11) Excel Uygulaması Yok
12) Excel Uygulaması Yok
13) Sağlık İstatistikleri Yok
14) Sağlık İstatistikleri Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Tıpta İstatistik Yöntem ve Uygulamaları, Yaşar Heperkan.
Biyoistatistik, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu.
Sağlık Alanına Özel İstatistikler Yöntemler, Kadir Sümbüloğlu.
Diğer Kaynaklar: Bilgisayar (Excel) destekli Uygulamalı İstatistik, Mustafa Akkurt.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 2 30
Ödevler 2 4 8
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 68

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.