BVS2013 Bankalarda Kredi AnaliziBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS2013 Bankalarda Kredi Analizi Güz
Bahar
2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERAP GÖKSU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Program bileşenleri bulunmamaktadır.
Dersin Amacı: İşletmelerin temel ve ek mali tablolarına ait rakamsal bilgilerden yararlanarak finansal analiz, işletmenin mali yapısı hakkında yorum yapabilme ve kredi değerleme bilgi ve becerisine olunmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Finansal tablo analizini kavramsal olarak açıklayabilir.
2. Temel ve teknik analiz işlemlerini ve gerekliliklerini yorumlayabilir.
3. Mali analiz tekniklerini uygulayabilir.
4. Mali tablo sonuçlarını yorumlayabilir.
5. Finansal durum tespiti ve kredi değerlemesi yapabilir.

Dersin İçeriği

Finansal tablo analiz kavramları, Mali analiz teknikleri anlatılmakta, mali tablo yorumları ve kredi değerlemesi yapılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bankacılık finansal ürün ve hizmetleri.
1) Nakit akım tablosu ve uygulamaları.
2) 2001 yılı ve sonrası yaşanan bankacılık sektörü finansal krizleri sebep ve sonuçları.
3) Bankacılık sektörü kredi politikaları ve düzenlemeleri. Banka kredileri- Basel kriterleri.
4) Nakdi kredi türleri- TL, Döviz
5) Gayrinakdi kredi türleri
6) Finansal tablolar- Bilanço kalemleri, firma ziyareti sonrası kalemlerde yapılması gereken değişiklikler.
7) Finansal Tablolar-Gelir tablosu kalemleri, ziyaret sonrası kalemlerde yapılması gerekli değişiklikler.
8) Fon akım tablosu ve uygulamaları.
9) Nakit akım tablosu ve uygulamaları.
10) Kredi talebinin incelenmesi, kredilendirme için gerekli bilgi ve belgeler, teminatların belirlenmesi
11) Oran analizine ilişkin hesaplamalar.
12) Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinde değişiklikler.
13) Uygulama : Kredi analiz raporu hazırlama, yorumlama ve kredi teminatları.
14) Kredi puanı hesaplama (SCORECARD).

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dr. Öztin Akgüç, Mali Tablolar Analizi, Avcıol Basın Yayın, 2013,
Adem Çabuk, Mali Tablolar Analizi, Ekin Kitabevi, 2013.
Diğer Kaynaklar: Güncel dergiler, yayınlar, Firma Değerleme Raporları.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 74

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.