ARC3967 Urban Design TheoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC3967 Kentsel Tasarım Teorisi Güz
Bahar
2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Opsiyonel Program Bileşenleri: .
Dersin Amacı: Dersin amacı; çağdaş kentsel tasarım kuramını mimarlık, planlama ve peyzaj mimarlığını kapsayan disiplinler arası çerçevede ele alarak tanımlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Farklı kültürleri ve bireyleri karakterize eden farklı ihtiyaçların, değerlerin, davranış normlarının, fiziksel yeteneklerin ve sosyal ve mekansal dokuların ve bu çeşitliliğin anlaşılması. Aynı zamanda kentsel tasarımcıların ve mimarların bu konudaki rol ve sorumluluklarını anlamak.
- İnsan davranışı, doğal çevre ve yapılı çevre tasarımı arasındaki ilişkinin anlaşılması.
- İlgili emsallerde yer alan temel ilkeleri inceleyebilme ve kavrayabilme ve bu ilkelerin mimari ve kentsel tasarım projelerine dahil edilmesi konusunda seçim yapabilme.

Dersin İçeriği

Kentsel Tasarım Kuramı, kentsel tasarım alanındaki çağdaş konuları bağlam, yöntem ve teoriler kapsamında ele alan bir giriş dersidir. Çağdaş kentsel tasarım süreci mimarlık, planlama ve peyzaj disiplinlerinin işbirliğini gerektirmektedir. Bu işbirliği, önemli yaklaşımlar ve seçilen örnekler üzerinden tartışılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Dersi .
2) Kentsel Tasarım Nedir?
3) Kentsel Evrim
4) Planlama Akımları
5) Kent Formu, Kent Dokusu ve Kentsel Morfoloji
6) Kamusal Mekan
7) Sürdürülebilirlik
8) Pandemi ve Kent
9) Ara Sınav
10) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
11) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
12) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
13) Final Teslim Posterleri Üzerine Eleştiri
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: .
Diğer Kaynaklar: • Lynch, K. (1960), The Image of The City, The MIT Press, Massachusetts, USA.
• Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., with Jacobson, M., Fiksdahl - King, I., Angel, S. (1977), A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction.
• Lynch, K. (1981), Good City Form, The MIT Press, Massachusetts, USA.
• Broadbent, G. (1990) Emerging Concepts in Urban Space Design.
• Jacobs, J. (1993), The Death and Life of Great American Cities.
• Jacobs, A. B. (1996), Great Streets.
• Blakely, E. J., Snyder, M. G. (1997), Fortress America: Gated Communities in the United States.
• Lang, J. (2005), Urban Design: A typology of Procedures and Products. Illustrated with over 50 Case Studies.
• Gehl, J., Cities for People, Island Press, 2010.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 6 72
Sunum / Seminer 2 2 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 106

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.