GEP0303 TMI Project Your Life AheadBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0303 TMI-Geleceğini Önceden Planla Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin, profesyonel iş yaşamının gerektirdiği kazanımları edinmiş, kendinden beklenenlere yoğunlaşan, güçlü ve gelişime açık yönlerini fark eden ve bunun için kişisel aksiyon oluşturabilen, profesyonel hayatı için proje planı yapıp uygulayabilen kişiler olmasına katkıda bulunacaktır. Ders sonunda öğrenciler, iş ve özel hayatta kullanabileceği kilit bilgi ve becerilere sahip olacak, bunları yeni ve etkili alışkanlıklara dönüştürmek için yüksek motivasyon ve uygulama cesareti edinecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Bilgiyi tanımlar ve problem çözmek için kullanır.
-Güçlü ve gelişime açık yönlerinin farkına varır.
-Gelişime açık yönlerini tamamlamak için planlama yapar ve uygular.
-İş ve özel hayatında kullanabileceği yeni ve etkili alışkanlıkları içselleştirir.
-İş yaşamının gerektirdiği kazanımları tanımlar ve bu kazanımları kendine uyarlar.

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilerin, profesyonel iş yaşamının gerektirdiği kazanımları edinmelerini sağlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Stratejik Planlama ve Düşünme TMI Ders Notları
2) Hedef Belirleme TMI Ders Notları
3) Önceliklendirme TMI Ders Notları
4) Planlama ve Zaman Çalıcılarla Başa Çıkma TMI Ders Notları
5) Analitik Düşünme ve Problem Çözme TMI Ders Notları
6) Yönetsel Tavır Geliştirme TMI Ders Notları
7) İş ve Özel Hayatta Özgüvenli İletişim TMI Ders Notları
8) Etkili Sunum Teknikleri TMI Ders Notları
9) Proje Yönetimi TMI Ders Notları
10) Mülakat Teknikleri TMI Ders Notları
11) Stresle Başa Çıkma TMI Ders Notları
12) Kişisel Organizasyon TMI Ders Notları
13) Kişisel Liderlik – Kişisel Marka Olabilmek TMI Ders Notları
14) Sunuş Tekniği TMI Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: TMI Ders Notları
Diğer Kaynaklar: TMI course Notes

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 8 8
Ödevler 1 8 8
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 93

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.