GEP0301 Innovative Career DevelopmentBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0301 Yenilikçi Kariyer Gelişimi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HATİCE NECLA KELEŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. HATİCE NECLA KELEŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencilerin mezuniyetten önce kendilerine yakından bakabilmesini sağlayarak yetkinliklerini keşfetmesini kolaylaştırmak, girişimcilik ve e-girişimcilik kavramlarını irdeleyerek, öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini belirlemek ve SMART hedeflerini oluşturmak.
Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın insan kaynakları uygulamalarına etkilerini incelemek, otomatize olan işler ve meslekleri araştırmak, dijital insan kaynakları uygulamalarından olan "VisualCV" ve "online mülakat-videorecruit" ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek, uygulamalar yaptırmak.
Gerek sektör çalışanları ve gerek kendi işlerini kurmuş başarılı girişimciler ile öğrencileri biraraya getirerek iş yaşamı hakkında deneyimlerini dinlemek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Kendisine uygun olabilecek alternatifli kariyer yollarını tasarlar.
-Değerlerini, güçlü ve geliştirebileceği yönlerini keşfeder.
-Tartışılan konuları kendi ifadesi ile söyler, yorumlar.
-Diğerlerini ( öğrenci, konuk konuşmacı ve eğitmen ) dinler ve gözlemler.
-Sektör araştırması, iş ilanları gibi konularda arkadaşları ile ortak çalışır, işbirliği
yapar.
-İş yaşamında gereksinim duyabileceği (etkin iletişim, ilişkiler ağı kurma vb.)
becerilerini geliştirir.

Dersin İçeriği

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0'ün insan kaynakları uygulamalarına olan yansımalarından hareketle, otomatize olan işler ve meslekler incelenerek öğrencilerin kariyer odaklı kişisel gelişimleri desteklenmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Geçmişten geleceğe kariyer, iş, meslek kavramlarının incelenmesi. Ders notları
2) Bireysel kariyer planlama süreci Ders notları
3) SMART Hedef belirleme Ders notları
4) Bireysel SWOT Analizi Ders notları
5) Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın insan kaynakları uygulamalarına etkileri Ders notları
6) Gelecekte iş yaşamı; otomatize olan işler ve meslekler
7) CV ve/veya VisualCV hazırlama, farklı mesleklere göre örnekler inceleme Ders notları
8) Online mülakat ve uygulama Ders notları
9) Online işe alım , ulusal ve global örnekler Ders notları
11) Girişimcilik ve E Girişimcilik, ulusal ve global örnekler. Ders notları
12) Girişimcilik eğilimi ve meslek envanterleri. Ders notları
13) Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın kariyer yönetimine etkilerine ilişkin firma yöneticilerinin görüşleri ve sunumlar Ders notları
14) Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın kariyer yönetimine etkisine ilişkin firma yöneticilerinin görüşleri ve sunumlar Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Richard Bolles, What Color is Your Parachute? 2017: A Practical Manual for Job-Hunters and Career-Changers.

Emily Anderson, Job Hunting: The Insider's Guide to Job Hunting and Career Change: Learn How to Beat the Job Market, Write the Perfect Resume and Smash it at Interviews, 2017,
Diğer Kaynaklar: MÜSİAD (2010). Girişimcinin Yol Haritası, İstanbul: MÜSİAD Yayını.

Drucker, Peter F. (2002). The Discipline of Innovation, Harvard Business Review.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 15 15
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.