BME1032 Introduction to BiologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BME1032 Biyolojiye Giriş Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CANAN BAĞCI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: - Öğrencilere biyolojinin temel kavram ve ilkelerini tanıtmak
- Temel yaşam birimlerini tanıtmak
- Hücrenin yapısını tanımlamak
- Hücresel organellerin yapısını ve işlevini tanımlamak.
- Hücresel bölünmeye dahil olan süreçleri tanımlamak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bilimsel süreçteki basamakları açıklayınız ve biyolojinin
topluma ve günlük yaşamdaki önemini sıralayınız.
2. Hücre yapısını ve fonksiyonunu tanımlar.
3. Deoksiribonükleik asit (DNA), ribonükleik asidin (RNA),
karbonhidratların, lipidlerin ve proteinlerin temel kimyasal
yapısını tanımlayın.
4. DNA ve RNA'nın, genotipten (DNA) fenotipe (protein) ve genetik
kodun deşifre edilmesinde bilginin aktarılmasındaki rolünü açıklayınız.
5. Evrimi ve ekosistemi tanımlar.

Dersin İçeriği

1. HAFTA: What is “cell”?
by Dr. Filiz Sağlam, Dep. of Clinical Microbiology
2. HAFTA: Cellular Organels
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
3. HAFTA: Cell Division & Cell Death
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
4. HAFTA: Lab: How to use microscobe-observation of some bacteria (in Goztepe Campus, Multidisipline Lab.)
by Dr. Filiz Sağlam, Dep. of Clinical Microbiology
5. HAFTA: Lab: Cell Types and Cell Division (in Goztepe Campus, Multidisipline Lab.)
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
6. HAFTA: Muscle, Contraction & Human Activity
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
7. HAFTA: Mid-Exam
8. HAFTA: Nutrition and GIS System
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
9. HAFTA: Circulation &Respiratory System
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
10. HAFTA: Nervous System &Senses
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
11. HAFTA: Reproductive System
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
12. HAFTA: Introduction to Human Development
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
13. HAFTA: Stem Cells
by Dr. Gözde Erkanlı Şentürk, Dep. of Histology &Embryology
14. HAFTA: Final Exam

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İnsan biyolojisi, Bilim ve Toplum
2) Hücreye Genel Bakış Ders notları
3) Hücrenin Organelleri Ders Notları
4) Hücrenin yapısı ve fonksiyonları
5) DNA ve kromozom
6) DNA replikasyonu Ders notları
7) Hücre bölünmesi ve başkalaşımı
8) Kanser: Kontrolsüz hücre bölünmesi ve başkalaşımı Ders notları
9) Genetik ve kalıtım
10) İnsan embriyogenezi
11) Hücrelerden organlara
12) Kök hücreye giriş
13) Ekosistem ve Popülasyon
14) Evrim ve hayatın başlangıcı Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Michael D. Johnson. “ Human Biology, Concepts and Current Issues”, ISBN: 1292166274, 8th Edition, Publisher: Pearson, 2017.
2-Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. “Molecular Biology of The Cell”, 5th Edition,
ISBN:9780815341055, Publisher: Garland Science, 2008.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 3 9 27
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Küçük Sınavlar 1 3 3
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 162

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.