POL4991 Political Culture and DemocracyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POL4991 Siyasi Kültür ve Demokrasi Güz 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ESRA ALBAYRAKOĞLU
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. YILMAZ ESMER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: POL4991 dersi demokratik politik kültürün teorilerini, yöntemlerini ve ilgili çalışmaların sonuçlarını tartışmak için oluşturulmuştur. Öncelikle, politik kültür çalışmalarına genel bir çerçevede bakılacak, daha sonra çeşitli politik kültürlerin farkları tartışılacaktır. Genel bir çerçeve için zemin hazırladıktan sonra, Türk siyasi kültürünün ayrıntılı bir incelemesi yapılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. Farklı demokrasi yaklaşımlarını tanımlar.
2. Demokrasinin ölçülmesini ve değişik kurumlar tarafından geliştirilen demokrasi ölçeklerini kavrar.
3. Platon ve Aristo’dan bu yana siyaset ve siyasal rejimlerin anlaşılmasında kültürel yaklaşımları açıklar.
4. Siyasal kültüre ait tanımları ve bu kavramla ilgili karşılaştırmalı ampirik çalışmaları değerlendirebilir.
5. Türk siyasal kültürünün temel özelliklerini tanımlar.

Dersin İçeriği

Bu ders, siyasal davranışı açıklamada kültürel yaklaşımın önemini anlatabilmeyi amaçlamaktadır. Kültürel yaklaşıma, Antik Yunan düşünürlerinden başlayarak, kısa bir girişin yanında, ders, siyasal kültürle siyasal rejim ve özellikle de demokratik rejim arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Ayrıca, çeşitli demokrasi tanımları gözden geçirilmekte ve nihayet, hem kültür ve hem de demokrasi kavramlarının ölçme çabaları açıklanmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse genel bakış
2) Demokratikleşme nedir? Demokratikleşmeyi çalışırken kullanılan temel araçlar nedir? Rejimler nasıl sınıflandırılabilir? Demokratik bir rejimin temel esasları nedir? Required reading: • Democratization-Chapter 2 (C. W. Haerpfer, P. Bernhagen, R. F. Inglehart, C. Welzel, Oxford University Press, 2009). Required reading: • Democratization-Chapter 3 (C. W. Haerpfer, P. Bernhagen, R. F. Inglehart, C. Welzel, Oxford University Press, 2009).
3) Demokrasinin ölçümüne dair yaklaşımlar, temel demokrasi indeksleri Required reading: • Democratization-Chapter 3 (C. W. Haerpfer, P. Bernhagen, R. F. Inglehart, C. Welzel, Oxford University Press, 2009).
4) Demokrasi ve demokratikleşmenin klasik ve modern teorileri Required reading: • Democratization-Chapter 6 (C. W. Haerpfer, P. Bernhagen, R. F. Inglehart, C. Welzel, Oxford University Press, 2009).
5) Demokratikleşme ne zaman ve nasıl başarısızlığa uğrar? Required reading: • Democratization-Chapter 17 (C. W. Haerpfer, P. Bernhagen, R. F. Inglehart, C. Welzel, Oxford University Press, 2009).
6) Demokratik politik kültürün analizine dair genel çerçeve Required reading: • Dieter Fuchs. 2007. “The Political Culture Paradigm.” In Russell J. Dalton and Hans-Dieter Klingemann (eds.), The Oxford Handbook of Political Behavior. Oxford: Oxford University Press, pp. 161-184.
7) ARA SINAV
8) Politik kültür çalışmalarının klasiği: “The Civic Culture” kitabı Required readings: • Gabriel A. Almond and Sidney Verba. 1963. The Civic Culture. Princeton: Princeton University Press. esp. chapters 1, 2, 13. • Gabriel Almond, 1980. “The Intellectual History of the Civic Culture Concept.” In Gabriel Almond and Sidney Verba, eds., The Civic Culture Revisited. Boston: Little Brown, pp. 1-36.
9) Demokratik bir rejimin sürdürülebilmesinde temel bir faktör olarak politik kültür Required reading: • Democratization-Chapter 9 (C. W. Haerpfer, P. Bernhagen, R. F. Inglehart, C. Welzel, Oxford University Press, 2009).
10) Çözülmesi hala beklenen bir konu: toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve demokrasi • Democratization-Chapter 10 (C. W. Haerpfer, P. Bernhagen, R. F. Inglehart, C. Welzel, Oxford University Press, 2009).
11) Din, dindarlık ve demokrasi • Samuel P. Huntington. 1993. “The Clash of Civilizations.” Foreign Affairs 72(3): 22-49. • Pippa Norris and Ronald Inglehart. 2003. “Islamic Culture and Democracy: Testing the ‘Clash of Civilizations’ Thesis.” In Ronald Inglehart (ed.). Human Values and Social Change. Leiden: Brill, 5-33. • Yilmaz Esmer, “Is There and Islamic Civilization?” in Ronald Inglehart (ed.) Human Values and Social Change. Leiden: Brill,
12) Yükselen popülizm ve demokrasi: Demokrasi yükselen popülizm dalgasından kurtulabilir mi? Required readings: • Yascha Mounk, 2018 The People vs. Democracy: Why Our Freedom is in Danger and How to Save It? Cambridge: Harvard University Press, 41-61. • Rick Shenkman, “The Shocking Paper Predicting the End of Democracy,” Sept 08, 2019, Politico.
13) Türk politik kültürü • Y. Esmer, A. Okcuoglu, S. Kurutas, “Political Culture: A Tale of Two Civilizations” in E. Canan Sokullu, ed., Turkey in Transition: Politics, Society and Foreign Policy. Peter Lang, 2020, 81-100.
14) KONU TEKRARI & SORU-CEVAP

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Weekly readings will be uploaded on ItsLearning at the beginning of the semester. Please note that all book chapters and articles listed on the syllabus are also accessible through the BAU Library.
Diğer Kaynaklar: Haftalık ders okumalarının tamamı, dönem başında ItsLearning’e yüklenir. Ders izlencesinde yer alan tüm kitap bölümleri ve makalelere BAU Kütüphanesi’nden de erişilebilir.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 58
Ara Sınavlar 1 1.5
Final 1 1.5
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.