ISM5231 Stratejik YönetimBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5231 Stratejik Yönetim Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. AHMET BEŞKESE
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. AHMET BEŞKESE
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Stratejik yönetim alanı, uzun yıllardır organizasyonel davranışı etkilemiştir. Nakit ineği, sürdürülebilir rekabet avantajı, temel yetenekler gibi terimler, günlük iş sohbetlerinde sıkça kullanılmaktadır. Bu nedenle; yönetim danışmanlığı, borsacılık, ticaret bankacılığı ve finans gibi birçok meslekte, gerçek iş sorunları ile ilgili stratejik analiz yapabilme yeteneği, değerli bir beceri haline gelmiştir. Bu ders, durum analizi için gerekli araçları öğretmeyi ve öğrencilere stratejik düşünme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Stratejik yönetimle ilgili temel kavramları tanımlar.
II. Bir kurumun paydaşlarını tespit eder.
III. Bir kurumun misyon ve vizyon ifadelerini değerlendirir.
IV. İşletme üzerinde etkisi olan temel çevresel faktörleri tanımlar.
V. İşletme için çevredeki fırsat ve tehditleri analiz eder.
VI. İşletmenin değer zincirini belirler.
VII. İşletmenin kuvvetli ve zayıf yönlerini açıklar.
VIII. Rekabet stratejilerini tanımlar.
IX. Kurumsal düzeydeki stratejileri tanımlar.
X. Bir kurumun portföyünü; BCG, McKinsey ve Sektör Gelişim Matrisi gibi yöntemlerle değerlendirir.
XI. Yönetim, üretim, bilişim sistemleri, ekonomi, muhasebe, pazarlama vb. konularda aldığı derslerde öğrenmiş olduğu kavram ve teknikleri birbirleriyle ilişkilendirir.
XII. Bir stratejik yönetim vak'asını analiz eder.

Dersin İçeriği

Strateji üretme süreci, dışsal ve içsel faktörlerin analizi, SWOT analizi, strateji tipleri, değer yönetimi, faaliyet planlama ve iş planlama gibi temel stratejik yönetim konuları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş – Stratejik Yönetim
2) Stratejik Yönetimin Temelleri
3) İşletmenin Misyonu, Vizyonu, Hedefleri ve Paydaşları
4) Dış Çevre Analizi -Fırsat ve Tehditlerin Belirlenmesi-
5) İşletme Analizi -Kuvvetli ve Zayıf Yönler, Ayırdedici Özellikler-
6) İşletme Analizi -Kuvvetli ve Zayıf Yönler, Ayırdedici Özellikler-
7) Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri
8) Temel Stratejiler ve Alt Grupları
9) İş Yönetim (İş Düzeyi) Stratejileri: Rekabet Stratejileri
10) Ara Sınav
11) Üst Yönetim Stratejileri: Kurumsal Stratejiler
12) Kurumsal Strateji Ölçüm ve Yönetim Teknikleri (Portföy değerlendirme araçları)
13) Organizasyon Yapıları
14) Vak'a analizi sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2007). İşletmelerde Stratejik Yönetim, 4. bası, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
Diğer Kaynaklar: Eren, E., (2005). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 7. bası, Beta, İstanbul.
Dinçer, Ö., (2007). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 8. bası, Alfa, İstanbul.
Dess, G. G., Lumpkin, G. T., and Taylor, M. L. (2005). Strategic Management: Creating Competitive Advantage, 2nd Edtn., McGraw-Hill.
Porter, M. E., (2003). Rekabet Stratejisi: Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri, Sistem Yayınları, 2. baskı., Sistem Yayıncılık.
Çomaklı, Ş. E., Ekici, K. M. ve Şahım, T. Z., (2007).Geleceği Planlamada Stratejik Yönetim, a-c Yayınevi, Ankara.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 6 90
Sunum / Seminer 1 6 6
Proje 1 49 49
Ara Sınavlar 1 3 3
Rapor Teslimi 1 5 5
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 195

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç Odaklı olabilmek
2) Teknik Özellikleri Yöneticilik fonksiyonları ile entegre edebilmek
3) Ekonomik, Sosyal ve Çevre koşullarınıda dikkate alarak Yöneticilik becerilerini geliştirmek
4) Hızlı ve Çevik karar verme sürecini başlatabilmek
5) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
6) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
7) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
8) Mühendislik Yönetimi uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
9) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
11) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
12) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek