ISM5231 Stratejik YönetimBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5231 Stratejik Yönetim Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. AHMET BEŞKESE
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. AHMET BEŞKESE
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Stratejik yönetim alanı, uzun yıllardır organizasyonel davranışı etkilemiştir. Nakit ineği, sürdürülebilir rekabet avantajı, temel yetenekler gibi terimler, günlük iş sohbetlerinde sıkça kullanılmaktadır. Bu nedenle; yönetim danışmanlığı, borsacılık, ticaret bankacılığı ve finans gibi birçok meslekte, gerçek iş sorunları ile ilgili stratejik analiz yapabilme yeteneği, değerli bir beceri haline gelmiştir. Bu ders, durum analizi için gerekli araçları öğretmeyi ve öğrencilere stratejik düşünme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Stratejik yönetimle ilgili temel kavramları tanımlar.
II. Bir kurumun paydaşlarını tespit eder.
III. Bir kurumun misyon ve vizyon ifadelerini değerlendirir.
IV. İşletme üzerinde etkisi olan temel çevresel faktörleri tanımlar.
V. İşletme için çevredeki fırsat ve tehditleri analiz eder.
VI. İşletmenin değer zincirini belirler.
VII. İşletmenin kuvvetli ve zayıf yönlerini açıklar.
VIII. Rekabet stratejilerini tanımlar.
IX. Kurumsal düzeydeki stratejileri tanımlar.
X. Bir kurumun portföyünü; BCG, McKinsey ve Sektör Gelişim Matrisi gibi yöntemlerle değerlendirir.
XI. Yönetim, üretim, bilişim sistemleri, ekonomi, muhasebe, pazarlama vb. konularda aldığı derslerde öğrenmiş olduğu kavram ve teknikleri birbirleriyle ilişkilendirir.
XII. Bir stratejik yönetim vak'asını analiz eder.

Dersin İçeriği

Strateji üretme süreci, dışsal ve içsel faktörlerin analizi, SWOT analizi, strateji tipleri, değer yönetimi, faaliyet planlama ve iş planlama gibi temel stratejik yönetim konuları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş – Stratejik Yönetim
2) Stratejik Yönetimin Temelleri
3) İşletmenin Misyonu, Vizyonu, Hedefleri ve Paydaşları
4) Dış Çevre Analizi -Fırsat ve Tehditlerin Belirlenmesi-
5) İşletme Analizi -Kuvvetli ve Zayıf Yönler, Ayırdedici Özellikler-
6) İşletme Analizi -Kuvvetli ve Zayıf Yönler, Ayırdedici Özellikler-
7) Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri
8) Temel Stratejiler ve Alt Grupları
9) İş Yönetim (İş Düzeyi) Stratejileri: Rekabet Stratejileri
10) Ara Sınav
11) Üst Yönetim Stratejileri: Kurumsal Stratejiler
12) Kurumsal Strateji Ölçüm ve Yönetim Teknikleri (Portföy değerlendirme araçları)
13) Organizasyon Yapıları
14) Vak'a analizi sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2007). İşletmelerde Stratejik Yönetim, 4. bası, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
Diğer Kaynaklar: Eren, E., (2005). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 7. bası, Beta, İstanbul.
Dinçer, Ö., (2007). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 8. bası, Alfa, İstanbul.
Dess, G. G., Lumpkin, G. T., and Taylor, M. L. (2005). Strategic Management: Creating Competitive Advantage, 2nd Edtn., McGraw-Hill.
Porter, M. E., (2003). Rekabet Stratejisi: Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri, Sistem Yayınları, 2. baskı., Sistem Yayıncılık.
Çomaklı, Ş. E., Ekici, K. M. ve Şahım, T. Z., (2007).Geleceği Planlamada Stratejik Yönetim, a-c Yayınevi, Ankara.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 6 90
Sunum / Seminer 1 6 6
Proje 1 49 49
Ara Sınavlar 1 3 3
Rapor Teslimi 1 5 5
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 195

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.