VCD3132 Cyber CultureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
VCD3132 Siber Kültür Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İPEK TORUN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Elektronik iletişim teknolojileri, bilgi ve eğlence üzerine yeni kavramlar üretti. Bu yeni teknolojiler varlık ve gerçekle ilgili algımızı değiştirmeye başladı. Bu durum beden, kimlik ve benlik deneyimlerimizi dönüştürdü. Kamusal alan, kentsel mekan ve mimari mekan gibi kavramlar konusunda anlayışımızı değiştirdi. Bu ders görüntü, görsellik ve siber kültür'ün geniş kültürel tarihi içindeki değişiklikleri incelemek için tasarlanmıştır. Siberuzay kültürü, sanal gerçekliği toplum, gerçeklik, benlik ve insan ve yapay yaşam arasındaki sınır hakkında spekülasyon yapmak için kullanan sanat, film ve edebi eserler (roman) üzerinden incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Siberuzay, sanal kimlik, siberkültür, cyberpunk, technoculture, Telepresence, yapay zeka, gerçek, metinlerarasılık, vb. gibi kavramların tanımı ve uygulamasının kavranması.

2) Bu "yeni" teknolojilerin sosyal, kültürel, psikolojik ve politik etkilerini ortaya koyma.

3) Siber kültür içinde görme, görsellik ve sanat anlayışını geliştirme.

4) Kültür tarihi içerisindeki değişimin yönü ve işlevi üzerine yeterli bir eleştiri formüle etme.

5) Güzel sanatlar, müzik ve film alanlarındaki kültürel ürünler ilgili olarak Cyberpunk teorisi, üzerinden bir anlayış geliştirmek.

6) Pornografi, ırk, cinsiyet, kamusal alan, kimlik, özgürlük gibi kavramları ve bunların siber kültür ile olan ilişkileri etrafında dönen konuları tartışmak.

7) Alan içerisindeki edebi eserler üzerinde tartışmalar yürütmek.

8) Basit bir site veya bir blog oluşturmak aracılığıyla sanal sunum yapmak.

Dersin İçeriği

Dönem boyunca yapılan sunum, okuma ve projelerle öğrenciler siber kültür kavramını ve yaşamımızdaki yansımalarını incelerler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş / Müfredatın gözden geçirilmesi. yok
2) Yeni teknolojilerde Görsel Kültüre giriş: Siberuzay nedir ve postmodern bir dünyada sanatla, edebiyatla, filmlerle, müzikle, yaşam tarzlarıyla, politikayla ve cinsellikle ilişkisi nedir? Konuyla ilgili okuma
3) Sanal olanın kültürel tarihi: yeni kültürel deneyim modları ve pornografi üzerine sorular, hackleme, ırk ve cinsiyet stereotipleri, bilgi edinme özgürlüğü ve telif hakları. Konuyla ilgili okuma
4) Sosyal Siberuzayın Kökenleri: Teknoloji ve Toplum çarpıştığında, Sanal Kamusal Alan Konuyla ilgili okuma
5) inşa edilmiş İnsan Bedeni ve Sanat: Stelarch'ın Sanatı, çalışmaları ve 'Transhumanism' , Beden ve Makine arasındaki Sanat Gösterim: Ghost in the Shell Konuyla ilgili okuma
6) Sanal Bedenler ve İnsanın Tanımı: Bilim Kurguda İnsan ve Makine Gösterim: Matrix Konuyla ilgili okuma
7) Ekranın ötesinde, Sanal Gerçeklik arayüzünün içine: Jeffery Shaw'ın Sanatı ve çalışmaları vizeye hazırlık
8) Dönem İncelemesi Dönem boyunca yapılan okumaların gözden geçirilmesi
9) Sanat ve Yapay Zekada etkileşimli anlatılar: doğrusal dizimi Reddetme. Sanal sanat ve sanal galeriler, nesnesiz sanat. Konuyla ilgili okuma
10) Sanal Şehir: Siberuzay ve Enformasyon Superotoyolları. Bill Viola, Dennis Oppenheim ve Diana Thater'in İşleri. Konuyla ilgili okuma
11) Sanal kimlik, sanal öğrenme, Dijital Dünyada 'Telepresence' ve Benlik Konuyla ilgili okuma
12) Siberpunk (Technoculture) Evrimi: Neuromancer ile ilgili tartışma Anime Serisi Gösterimi: 'Neon Genesis Evangelion' dir. Hideaki Anno. Konuyla ilgili okuma
13) Postmodern zamanlarda Post ve Post-post Siberpunk. Gösterim: "Bladerunner" yönetmen: Ridley Scott Konuyla ilgili okuma
14) Dönemin tekrarı tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Course reading will be given on a weekly basis
Diğer Kaynaklar: 1) McLuhan, "Understanding Media"
2) Jean Baudrillard, "Simulations and Simulacra"
3) Walter Benjamin, "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction"
4) Lev Manovich, "The Automation of Sight: From Photography to Computer Vision"
5) Bill Nichols, "The Work of Culture in the Age of Cybernetic Systems"
6) Donna Haraway, "Manifesto for Cyborgs"
7) Paul Virilio, “Speed and Information: Cyberspace Alarm!”
8) Slavoj Zizek, "From Virtual Reality to the Virtualization of Reality"
9) M. Christine Boyer,"The Imaginary Real World of Cybercities"
10) Marshall Berman, “All That is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity”
11) Michael Rush, “New Media in Late 20 th Century Art”
12) Andrew Butler,” Cyberpunk”
13) Theodor W. Adorno, “The Culture Industry - Selected Essays on mass culture”
14) Mark Dery, “Escape Velocity: Cyberculture at the End of the Century”
15) William Gibson, “Neuromancer”
16) Neal Stephenson, “Snow Crash”
17) Fredric Jameson, "Progress Versus Utopia; or, Can We Imagine the Future?"

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 15 % 10
Ödev 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 60
Ödevler 2 10
Ara Sınavlar 1 5
Final 1 5
Toplam İş Yükü 122

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.