BVS2005 Bankacılıkta Kambiyo İşlemleriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS2005 Bankacılıkta Kambiyo İşlemleri Güz
Bahar
2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERAP GÖKSU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Program bileşenleri bulunmamaktadır.
Dersin Amacı: Öğrenciye kambiyo kavramları, kambiyo uygulamaları, kambiyo senetleri, uluslararası ödeme yöntemleri, döviz kredileri ve gayri nakdi krediler konularında bilgi ve analiz etme becerilerinin kazandırılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Bankacılık ve kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.
2. Kambiyo kavramları, kambiyo senetleri, uygulamaları hakkında bilgi sahibidir.
3.Dış ticarete yönelik ödeme yöntemleri hakkında bilgi sahibidir ve ödeme yöntemleri uygulamalarını bilir.
4.Döviz kredileri ve gayri nakdi krediler konularında bilgi sahibidir.Dersin İçeriği

Kambiyo kavramları, kambiyo uygulamaları, kambiyo senetleri, uluslararası ödeme yöntemleri, döviz kredileri ve gayri nakdi krediler konuları anlatılmakta ve uygulamalar yapılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kambiyo mevzuatının tanımı ve kapsamı
2) Kambiyo ile ilgili temel kavramlar
3) Kambiyo uygulamaları
4) Döviz tevdiat hesapları, Arbitraj işlemleri
5) Kambiyo senetleri - I
6) Kambiyo senetleri - II
7) Dış ticarette ödeme şekilleri - Peşin ödeme
8) Dış ticarette ödeme şekilleri - Mal mukabili ödeme
9) Dış ticarette ödeme şekilleri - Vesaik mukabili ödeme
10) Dış ticarette ödeme şekilleri - Akreditifli ödeme
11) Ödeme şekilleri uygulamaları
12) Döviz kredileri
13) Gayrinakdi krediler
14) Görünmeyen işlemler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1.Kambiyo İşlemleri ve Bankacılık, Celalettin Cantekin, Ocak 2015, Seçkin Kitabevi.
2.Dış Ticarette Akreditif, Riskler ve UCP, Abdurrahman Özalp, Türkmen Kitabevi.

Diğer Kaynaklar: Konularla ile ilgili güncel haberler.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 5
Uygulama 2 % 5
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 20 9 180
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 225

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.