LAW3312 Collective Employment Relations LawBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
LAW3312 Toplu İş Hukuku Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. FATMA BURCU SAVAŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. FATMA BURCU SAVAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Mühendislik bölümü öğrencileri ileride çalışma hayatına atılmaları ile birlikte sendikalaşma ve buna bağlı haklara sahip olacaklardır. Bu kişiler görevleri gereği çoğu zaman işveren vekili konumunda olduklarından toplu görüşme sürecinde yer alabilmektedir. Kimi zaman da kendileri de iş sözleşmesi ile çalışan işçi konumunda oldukları için işçi sendikasına üyelikleri söz konusu olacaktır. Bu nedenlerle sendikalaşma, toplu görüşme, toplu sözleşme ve grev lokavt konularına vakıf olmaları gerekmektedir. Dersin amacı öğrencilere bu temel bilgileri kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Toplu İş Hukukunun işçi, işveren ve işveren vekili gibi temel kavramlarını tanımlar.
II. İşçi topluluklarının işverenler, işverenlerin de işçi toplulukları karşısındaki haklarını inceler.
III. Sosyal taraflar arasında çalışma koşullarının belirlenmesi yöntemlerini ve bunların hukuk kuralları içinde uygulanmasının şartlarını tespit eder. Hak ve menfaat uyuşmazlığı arasındaki farkları değerlendirir.
IV. Toplu İş Sözleşmesi düzeylerini tespit eder, her toplu iş sözleşmesi düzeyinin koşullarını analiz eder.
V. Çalışanların sendikal-toplu sözleşme hakları ve grev hakkını inceler.
VI. Çalıştıranların sendikal hakları-toplu sözleşme ve lokavt haklarını inceler.
VII. Toplu mücadele araçlarının (grev/lokavt) silahların eşitliği kuralına uygun olarak uygulanmasındaki ve barışçı çözüm yollarına başvurulmasındaki toplum yararını analiz eder.
VIII. Mukayeseli hukuk düzenlemelerini iç hukuk düzenlemeleri ile kıyaslar.

Dersin İçeriği

1. Hafta : Sendikalar: Sendika Kavramı ve Sendikacılığın Kısa Tarihçesi, Sendikanın Tanımı ve Unsurları, Sendika Özgürlüğü Kavramı
2. Hafta : Sendika Üyeliği: Üyeliğin Koşulları, Üyelikten Doğan Hak ve Borçlar, Sendika Üyeliği Güvencesi, Sendikaların Faaliyetleri
3. Hafta : Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ve Özerkliği, Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı, İçeriği ve Hukuki Niteliği
4. Hafta : Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyleri: İşyeri ve İşyerleri (Grup) Toplu İş Sözleşmesi, İşletme Toplu İş Sözleşmesi
5. Hafta : Toplu İş Sözleşmesi Ehliyet ve Yetkisi, Yetki İtirazı, Toplu Görüşmeye Çağrı ve Toplu Görüşme
6. Hafta : Pratik Çalışma
7. Hafta : Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri, Toplu İş Sözleşmesinin Kişiler, Yer ve Süre Açısından Kapsamı
8. Hafta : Vize Haftası
9. Hafta : Toplu İş Sözleşmesinin Yer ve Süre Açısından Kapsamı, Toplu İş Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması, Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanması, Hükümsüzlüğü ve İptali
10. Hafta : Toplu İş Uyuşmazlıkları Kavramı ve Türleri,
11. Hafta : Arabuluculuk Kavramı: Olağan Arabuluculuk, Olağanüstü Arabuluculuk ve Arabuluculuk Sisteminin Eleştirisi, Tahkim
12. Hafta : Grev: Grev ve Lokavtın Eşitliği Sorunu, Yasal Grevin Unsurları ve Sonuçları,
13. Hafta : Lokavt: Lokavtın Tanımı ve Unsurları, Yasal Lokavtın Unsurları ve Sonuçları
14. Hafta : Yasa Dışı Grev ve Lokavt Türleri, Yasa Dışı Grev ve Lokavtın Sonuçları
15. Hafta : Yasal Grev ve Lokavtın Sona Ermesi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sendikalar: Sendika Kavramı ve Sendikacılığın Kısa Tarihçesi, Sendikanın Tanımı ve Unsurları, Sendika Özgürlüğü Kavramı
2) Sendika Üyeliği: Üyeliğin Koşulları, Üyelikten Doğan Hak ve Borçlar, Sendika Üyeliği Güvencesi, Sendikaların Faaliyetleri
3) Toplu İş Sözleşmesi Hakkı ve Özerkliği, Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı, İçeriği ve Hukuki Niteliği
4) Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyleri: İşyeri ve İşyerleri (Grup) Toplu İş Sözleşmesi, İşletme Toplu İş Sözleşmesi
5) Toplu İş Sözleşmesi Ehliyet ve Yetkisi, Yetki İtirazı, Toplu Görüşmeye Çağrı ve Toplu Görüşme
6) Pratik Çalışma
7) Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri, Toplu İş Sözleşmesinin Kişiler, Yer ve Süre Açısından Kapsamı
8) Toplu İş Sözleşmesinin Yer ve Süre Açısından Kapsamı, Toplu İş Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması, Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanması, Hükümsüzlüğü ve İptali
9) Toplu İş Uyuşmazlıkları Kavramı ve Türleri
10) Arabuluculuk Kavramı: Olağan Arabuluculuk, Olağanüstü Arabuluculuk ve Arabuluculuk Sisteminin Eleştirisi, Tahkim
11) Grev: Grev ve Lokavtın Eşitliği Sorunu, Yasal Grevin Unsurları ve Sonuçları
12) Lokavt: Lokavtın Tanımı ve Unsurları, Yasal Lokavtın Unsurları ve Sonuçları
13) Yasa Dışı Grev ve Lokavt Türleri, Yasa Dışı Grev ve Lokavtın Sonuçları
14) Yasal Grev ve Lokavtın Sona Ermesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Tankut Centel/Murat Demircioğlu, İş Hukuku,Beta Yayınları, İstanbul 2013.
Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya 2011.
Ercan Akyiğit, İş Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2010.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 70
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 32
Uygulama 1 2
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 60
Ara Sınavlar 1 3
Final 1 3
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.